Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > KARR3004/1 Å veilede - prosesser og arbeidsmåter (Emne 4)

Å veilede - prosesser og arbeidsmåter (Emne 4)

Back Tilbake
Kode
KARR3004/1
Studiepoeng
15
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i karriereveiledning
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet utvikler studentene sin innsikt i veiledningsprosessen. Det innebærer å videreutvikle evner til å planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og utvikle veiledning av den/de andre i karrierevalg. I emnet integrerer deltakerne veiledningsteori og metoder i sine personlige arbeidsmåter. De lærer å reflektere faglig og systematisk over sine erfaringer i den hensikt å utvikle sin kompetanse til å lede og veilede den andre i utvikling av endrings- og handlingskompetanse.

Innholdet er organisert i temaene:

 • Metoder, prosesser og arbeidsmåter i veiledning
 • Tverrfaglig samarbeidskompetanse i karriereveiledning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i hvordan veileders kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for den/de andres endrings- og handlingskompetanse
 • har kunnskap om relasjonskompetanser som etablerer, fremmer og vedlikeholder samarbeidet mellom veileder og den/ de andre
 • har oversikt over og  innsikt i tilpasning av metoder og arbeidsmåter til ulike sekvenser i veiledningsprosessen
 • har kunnskap om tverrfaglig samarbeidskompetanse som middel til å fremme personers karriereutvikling

Ferdigheter

Studenten:

 • evner å sette rammer for, etablere relasjoner og lede veiledningsprosessene på en måte som fremmer den /de andre sin evne til å gjøre karrierevalg
 • har evne til å tilpasse og kritisk vurdere arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • har utviklet et personlig forhold til valg og begrunnelse av arbeidsmåter i karriereveiledning

Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til systematisk å forbedre sin praksis gjennom å reflektere over sine erfaringer i lys av teoretisk kunnskap
 • er i stand til å kommunisere og samhandle i samsvar med yrkesetiske normer og verdier
 • har evne til å styre og lede forandringsprosesser i relasjoner til personer, grupper og organisasjoner
 • evner å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i utviklingen av karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisnings- læringsformene har til hensikt å utvikle deltakernes evne til å utøve veilederkompetanse. Det skjer ved å invitere studentene sine praksiserfaringer inn i undervisningen, utforske disse i lys av ulike teoretiske perspektiver og utvikle fleksibilitet og mangfold i måter å utøve karrierveiledning. Tilrettelagte læreprosesser består av en kombinasjon av arbeidsformer som forelesning, demonstrasjoner, øvelser, gruppearbeid, skriving, litteraturstudier, studentframlegg, plenumsdrøftinger og oppgaveløsninger. Undervisningen skjer i samlinger. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsning som relaterer til praksis og teori. Det gis veiledning underveis i arbeidet.
Arbeidskrav

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Deltakelse på samlinger hvor studentene øver på utøvelse av veilederkompetanse
 • Innlevering av en arbeidsoppgave hvor studentene reflekterer over sin egen læreprosess i emnet på faglig grunnlag

Arbeidskravene må være godkjent før framstilling til eksamen.


Eksamensform

Individuell muntlig eksamen

Eksamen tar utgangspunkt i en aktivitet hvor hver deltaker planlegger og gjennomfører en veiledning, alene eller sammen med andre og som viser hvordan vedkommende kommuniserer og samhandler for å fremme karriereveiledning med den/de andre. Tiltaket dokumenteres i en læringsfortelling.  Studenten presenterer læringsfortellingen for et utvalg medstudenter og sensorene i et eksamensseminar. På bakgrunn av den muntlige presentasjonen blir framlegget vurdert.

Overlapp

RÅD1001 og RÅD1002 Videreutdanning i rådgivning - del 1 overlapper med KARR3004/1 Å veilede – prosesser og arbeidsmåter med 100%. KARRIER1 Karriereveiledning overlapper med KARR3004/1 Å veilede – prosesser og arbeidsmåter med 15 sp.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L