Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > KARR3005/1 Masteroppgave - karriereveiledning (Breddemaster)

Masteroppgave - karriereveiledning (Breddemaster)

Back Tilbake
Kode
KARR3005/1
Studiepoeng
30
Heltid/ deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i karriereveiledning
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid innrettet mot karriereveiledning. Den bygger på og videreutvikler de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som studenten har tilegnet seg i studiets første del. Gjennom arbeid med oppgaven skal studenten få mulighet til teoretisk og metodisk fordypning, få erfaring med vitenskapelige arbeidsformer og utvikle sin evne til å framstille forskningsbasert kunnskap. Masteroppgaven dokumenterer studentens kompetanse i å bruke vitenskapelig kunnskap og forskningsmetoder på en teoretisk, etisk og praksisrelevant måte.

 


Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har 

  • kunnskap om vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger med relevans for egen masteroppgave 
  • har spesialisert innsikt i masteroppgavens forskningstema og kunnskap om aktuelle metoder for videre undersøkelser
  • kunnskap om aksepterte normer for vitenskapelig framstilling

Ferdigheter

Studenten kan 

  • gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid som i alle faser er i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske krav 
  • kan analysere eksisterende teori, metode og fortolkninger innen karriereveiledning og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • bidra med og formidle forskningsbasert kunnskap innenfor karriereveiledning på individ og samfunnsnivå

Generell kompetanse

Studenten kan 

  • drøfte forskningsspørsmål innenfor karriereveiledning på grunnlag av teoretiske og erfaringsbaserte kunnskaper 
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til profesjonelt arbeid innenfor karriereveiledning
  • reflektere over forskningsetiske spørsmål
  • kritisk analysere ulike forskningsarbeiders gjennomføring og kunnskapsproduksjon

Undervisnings- og læringsmetode

I arbeidet med emnet benyttes varierte arbeidsformer og tilnærmingsmåter som samlinger, kurs i akademisk skriving og veiledning på arbeidet med masteroppgaven. Det avholdes tre obligatoriske seminarer. Det første er et prosjektforberedende seminar for godkjenning av prosjektbeskrivelse. Det andre er et skrivekurs og det tredje er et sluttfaseseminar i utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap.


Forkunnskapskrav

Alle emner i masterstudiet må være avlagt og bestått før masteroppgaven kan leveres
Eksamensform

Vurderingen bygger på masteroppgaven og et muntlig forsvar av oppgaven med intern og ekstern sensor. For å avlegge muntlig forsvar av oppgaven forutsettes det at den skriftlige oppgaven er godkjent av intern og ekstern sensor, og at alle de andre emnene er bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L