Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1001/2 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv

Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv

Back Tilbake
Kode
OLA1001/2
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Lengde
august - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet er innføringsemnet til Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL). Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap knyttet til hvordan organisasjoner fungerer. Videre skal emnet bidra til at studentene evner å se særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner og den kontekst organisasjonene inngår i.

 

Sentrale temaer er:

- Ulike typer organisasjoner, presisert gjennom en eksplisitt klargjøring av de tre hovedsektorene, også benevnt som de “3 F’er”; Forretning, Forening og Forvaltning.

- Kontekstuelle elementer knyttet til organisasjoner. Herunder internasjonale organisasjoner og globale elementer som har sentral innvirkning på organisasjoners rammebetingelser

- Forståelse av organisasjoner gjennom å fokusere på tre nivåer av studiet av organisasjoner, makro-, meso- og mikronivået.

- Forstå hvordan organisasjoner kan studeres når det gjelder fokus på organisatoriske elementer som; mål, strategi og oppgaver, grunnleggende prosesser i organisasjoner,

- Organisasjonen som et sosialt system, effektivitet i organisasjoner, organisasjoner og omgivelser, makt, autoritet og konflikter i organisasjoner, organisasjonsutforming og formell struktur, læring i organisasjoner, endring av organisasjoner, ledelse, ledelsesarbeid og lederroller, organisasjonskultur.

- Arbeidslivet som et samfunnsbærende element, med fokus på arbeidslivets mekanismer, institusjoner og virkemidler. Sentrale elementer innenfor arbeidsliv som tema vil være:

- Arbeidslivets parter, institusjoner og virkemåte

- Den nordiske modellens oppbygning og innvirkning på arbeidslivet

- Internasjonale og globale utviklingstrekk innen arbeidslivet

 

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv hvor faglig teori skal gi grunnlag for bredde i forståelse og refleksjoner knyttet til ledelses- og styringsproblemer i moderne organisasjoner.

Sammen med de faglige elementene for dette emnet, skal studentene også gis en innføring i akademisk skriving, informasjonskompetanse, kilde- og referansebruk


Læringsutbytte

Studentene har etter gjennomført emne:

  • kunnskap om sentrale modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse, samt forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer i samspill mellom menneskelige og materielle ressurser.
  • kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og for problemstillinger knyttet til ledelse og styring i moderne virksomheter.
  • kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som forbereder dem til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i offentlige, private og frivillige organisasjoner.
  • kunnskap og forståelse knyttet til sentrale temaer innen arbeidslivets institusjoner mekanismer, og virkemidler.

Undervisnings- og læringsmetode
  • Det vil bli gitt forelesninger, som følges opp med seminarer.
  • Det vil bli arrangert flerfaglige verksteder, med utgangspunkt i en problembasert tilnærming.
  • Det vil bli skriftlige øvelser, som det blir gitt veiledning på.

Forkunnskapskrav

Må kunne lese engelsk faglitteratur.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelseArbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i løpet av emnet (både gruppe og individuelt).


Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen

Overlapp

Emnet OLA1001/2 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv (20 sp.) overlapper med emnet OLA1001/1 Innføring i organisasjon og ledelse (15 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L