Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1052/1 Akademisk skriving og rollen som student

Akademisk skriving og rollen som student

Back Tilbake
Kode
OLA1052/1
Studiepoeng
2,5
Semester
Høst og vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal først og fremst utvikle kompetanser knyttet til hvordan skrive en god akademisk tekst. Emnet skal også sette den enkelte bedre i stand til å takle rollen som student i en akademisk kontekst. Emnet fokuserer således på to områder som går hånd i hånd; innføring i hva det innebærer å skrive, samt det å være aktiv student innenfor en akademisk kultur. Intensjonen er samlet sett å styrke og dokumentere den enkeltes opplevelse av studiekvalitet. Emnet retter seg særlig mot studenter som enten er nye, eller som mangler fersk erfaring i studentrollen innen høyere utdanning. Emnet er temamessig integrert i ulike studieprogrammer. Emnet tar særlig sikte på at studentene skal utvikle kompetanse innen følgende tre temaer:

 • Studentrollen i akademia
 • Kildekritikk
 • Akademisk skriving

Det er lagt til rette for at emnet kan gjennomføres fleksibelt gjennom at det er integrert i det enkelte studiets opplegg for disse temaene, og ved at læringsressurser legges på nettet.


Læringsutbytte

Faglig kunnskap

Kandidaten

 • kjenner grunnleggende trekk og  utfordringer ved vitenskapelig arbeid og vitenskapelig kunnskap
 • er fortrolig med å utforme egne akademiske tekster, hvordan tekster bygges opp, argumentasjon og kildebruk. De skal kunne identifisere sentrale prinsipper for god skriving og hvilke krav som stilles til akademiske tekster
 • er fortrolig med hva det innebærer å mestre rollen som aktiv student.

Ferdigheter

Kandidaten

 • skal kunne søke, evaluere, bearbeide og kommunisere informasjon og kilder. Dette innebærer å kunne anvende relevant teori og verktøy.
 • beherske akademisk skriving, samt lesing av tekst. Dette innebærer ferdigheter i å argumentere, dokumentere, bruke og drøfte teori og empiri, samt språklige og analytiske ferdigheter.

Generell Kompetanse

Kandidaten

 • har kompetanse i grunnleggende vitenskapelig kildebruk, etikk og etterrettelighet, skrive- og leseferdigheter
 • har kompetanse i å være aktiv student; bevissthet omkring egen studentrolle, forholde seg aktivt til egne og andres tekster, kunne samarbeide, gi og motta tilbakemeldinger, hvordan bygge egen og andres kunnskap.
 • har kompetanse i kritisk, analytisk og selvstendig tenking, samt bevissthet omkring betydningen av skriftspråket i akademisk kommunikasjon.                       

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet gjennomføres i samband med ordinær undervisning ved det aktuelle studiet. I tillegg vil det legges til rette for egne seminarer og opplegg for de som ønsker å ta det som et ferdighetsrelatert studieemne.Emne er valgbart for
Kun valgbart for studenter på Bachelor i organisasjon og ledelse og Paramedic
Arbeidskrav

Det vil bli utformet ulike arbeidskrav i tilknytning til gjennomføring av emnet.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen. Innlevering av arbeider for vurdering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L