Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SPM2001/1 Arrangement og ledelse av frivillige

Arrangement og ledelse av frivillige

Back Tilbake
Kode
SPM2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Dag Vidar Hanstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet «Arrangement og ledelse av frivillige» er teoretisk forankret i flere fagområder, som blant annet organisasjon og ledelse, juss, mediefag, og bygger videre på det som er gjennomgått i emnet Event management (MLT2001/1). Studieemnet har som mål å øke studentens forståelse av hvordan ledelse av arrangement foregår. Kandidatene skal utvikle praktiske og analytiske ferdigheter. Aktuelle fagemner til fordypning er rekruttering og ledelse av frivillige, utvalgte juridiske emner, sikkerhet og logistikk, samt formidling, medie- og pressehåndtering. Det fokuseres på praksisnær refleksjon omkring hva som skaper gode opplevelser for deltakere, publikum, sponsorer og/eller andre grupper. Emnet er både teoretisk og praktisk rettet, og det forutsettes deltakelse i ulike arrangement som en del av studieemnet.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Studenten har nødvendig kunnskap om helheten i et arrangement og hva som kreves for å jobbe på ledernivå knyttet til ulike arrangement.
 • Studenten har innsikt i forskjellige fagområder som er viktig for arrangører.
  • Ledelse og frivillighet: frivillige organisasjoner, rekruttere, motivere og ledelse av frivillige, forholdet frivillige og profesjonelle
  • Juridiske emner: selskapsformer, immaterielle rettigheter, kontrakter, skatter og avgifter, offentlig regelverk knyttet til anskaffelser, godkjenninger og bevilgninger.
  • Logistikk og sikkerhet: Leveringskjeder, transport og forflytning, risikovurdering, beredskap og krisehåndtering
  • Formidling og presse-/ mediehåndtering: Intern og ekstern kommunikasjon, produksjon og TV-ledelse
 • Studenten har kunnskap om ulike interessentgrupper til et arrangement – for eksempel kunder, publikum, deltakere, presse, leverandører, sponsorer, offentlige myndigheter og etater som skal stå for sikkerhet i forbindelse med arrangementer

Ferdighetsmål

 • Studenten kan formidle kunnskap om og bidra med faglige innspill knyttet til arrangementsplanlegging og -gjennomføring.
 • Studenten kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og komme med faglig begrunnede løsninger innen de beskrevne fagområdene ledelse av frivillige, relevante juridiske emner, formidling og kommunikasjon, samt sikkerhet og logistikk.
 • Studenten kan foreta selvstendige og grundige analyser av ulike deler av at arrangement – både forberedelser, gjennomføring og evaluering.
 • Studentene er i stand til å rekruttere, motivere og lede frivillige

Generell kompetanse

 • Studenten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver knyttet til deler av eller et komplett arrangement
 • Studenten kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • Studenten kan samarbeide om praktiske oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på gjennomførte arrangement, komme med innspill til forbedringer og reflektere over egen og andres innsats i forbindelse med planlegging og gjennomføringa av et arrangement.
 • Studentene kjenner muligheter og begrensninger ved å engasjere og arbeide med frivillige.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger, seminarer
 • Individuelle og gruppevise arbeidskrav
 • Praksis. Emnet har en praktisk tilnærming, og studentene skal gjennomføre en obligatorisk praksisperiode i tilknytning til et arrangement eller liknende. 

Forkunnskapskrav

Første år BSM.

Emne er obligatorisk for

Første år Bachelor i sport management. Det er også anbefalt at man har fulgt emnet Event Management.Arbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i løpet av emnet. Arbeidskrav knyttes bl.a. opp til praksisperioden. Et av arbeidskravene er obligatorisk deltakelse på seminar som forberedelse til praksis. Omfanget på praksis er minimum 120 timer. For studenter som tar dette emnet vårsemesteret 2016 vil Ungdoms-OL være en sentral samarbeidspartner i dette studieemnet.

 


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen over en uke.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L