Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PAD3002/1 Flernivåstyring, EU/EØS-forvaltning

Flernivåstyring, EU/EØS-forvaltning

Back Tilbake
Kode
PAD3002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Noralv Veggeland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

EU/EØS-regimet er et overnasjonalt reguleringsregime i et flernivåsystem som medfører en rettsliggjøring av nasjonal politikk. Det skjer en europeisering av nasjonalstaten, av forvaltningsrett, av næringsforvaltning og offentlig service, og av konkurranselovgivningen. Emnet vil se nærmere på hvordan et flernivåsystem fungerer styringsmessig, og med eksempler fra norsk EU/EØS-forvaltning å se hvordan denne type styring skjer i praksis. Emnet vil også se nærmere på ulike teorier om og perspektiver på europeisk forvaltningsintegrasjon og translasjoner av reformideer vil bli behandlet. Det vil bli lagt vekt på å gi innsikt i fagdebatten om styringsformer, organisasjoner, institusjoner og demokrati i den EØS-relaterte forvaltningen.Innholdsmessig er emnet bygget opp rundt 3 samlinger ved HiL og følgende fem tematiske elementer:

  1. Flernivåstyring, EU-EØS’ institusjonelle system og funksjonsmåte: Dette første elementet gir en bred innføring i EUs institusjoner og beslutningssystem, deres koplinger til EFTA-systemet og EØS-institusjonene, og videre hvordan lover, reguleringer og programmer blir til nasjonal politikk og forvaltning. Mer generelle perspektiver, integrasjonsteorier og modeller vil bli vektlagt.
  2. Reguleringsstaten: Dette tredje elementet vil først gi en innføring i de økonomiske og forvaltningsmessige forhold som definerer EU/EØS som reguleringsregimer. Deretter vil fokuset være på forvaltningsrett og EØS-lovgivning, og hvordan europeiseringsprosesser påvirker utviklingen på dette feltet. Videre vil fagdebatten om demokrati og legitimitet knyttet til EU/EØS bli tatt opp, og spørsmålet om demokratisk underskudd belyst.
  3. Europeisering av stat og kommune: Teorier om europeiseringsprosesser og gjennomtrengning av nasjonal og lokal forvaltning vil her bli presentert. Europapolitikk blir til innenrikspolitikk og iverksettes på alle nivåer. Dette gir muligheter for stat og kommune, og for næringsliv, men også begrensninger. Handlingsrom er derfor et sentralt spørsmål. Translasjonsteori knyttet til tolkning av
    EØS-rett og ideer utenfra som utløser organisasjonsmessige endringer vil i denne sammenhengen stå sentralt. Begrep innovasjon i offentlig sektor vil bli belyst.
  4. EØS-regimets politiske økonomi: Elementet gjennomgår prinsippene bak EU indre marked og EØS-avtalens betydning for norsk økonomi. Det indre markedet settes i sammenheng med det globale handelssystemet (under WTO) og innføringen av den felles myntenheten, euro, i en rekke av EUs medlemsland. Teori for økonomisk integrasjon og handel, og de økonomiske integrasjonsprosessenes politiske virkninger, blir vektlagt.
  5. Europeisering av norsk energiforvaltning: Petroleumsektoren er Norges viktigste industrigren og dominerer norske eksportinntekter. EU er den dominerende kjøper av norsk olje og gass. Elementet drøfter hvordan EØS-avtalen gjennom direktiver, konkurranselovgining og konkurranseeffekter påvirker organiseringen av norsk petroleumsvirksomhet og norske økonomiske og politiske interesser.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:
- ha kunnskaper om den moderne forvaltningen, og de endringer som har sin basis i internasjonaliseringsprosesser og avtaler, med fokus på EU og EØS-avtalen.
- kunne vise forståelse for hvordan et flernivåsystem fungerer styringsmessig
- kunne forstå og anvende de analytiske begrep som er nødvendig for å studere EU/EØS-forvaltning.


Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger og seminar. Det stilles krav til aktiv deltakelse, med faglige studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner. Emnet er samlingsbasert – 3 samlinger på HiL gjennom semesteret.


Forkunnskapskrav

Som for Master i Innovasjon- og næringsutvikling eller Master i moderne forvaltning


Emne er valgbart for
Master i Innovasjon og næringsutvikling og Master i Public Administration. Emnet lyses også ut gjennom lokalt opptak (se forkunnskaper for opptakskrav)
Arbeidskrav

2 individuelle arbeidskrav


Eksamensform

Eksamen er to-delt:

a) Individuelt, skriftlig arbeid over oppgitt eller selvvalgt tema innen fagets rammer. Arbeidet med essayet er normert til 1 uke, men kan skrives på og forbedes fram til en nærmere angitt dato i mai. Temaet for essayet godkjennes av faglig emneansvarlig ved andre samling.

b) Det vil også bli avholdt en mer faktaorientert skoleeksamen: Varighet 4 timer.

Vektlegging ved endelig karaktersetting: Essayet 60 % og skoleeksamen 40 %, men begge besvarelser må være bestått (A-E).Erstatter
Relasjoner EU og EØS

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L