Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INN3002/1 Entreprenørskap

Entreprenørskap

Back Tilbake
Kode
INN3002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Randi Bredvold
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet starter med å gi en kort historisk oversikt over hvordan entreprenørskapsbegrepet har utviklet seg, og hvor vi særlig vektlegger de tidligste teoretiske bidragsyterne, da de fortsatt preger fagfeltet.  Entreprenørskap handler om etablering og/eller utvikling av foretak.  Hvilke mekanismer som er sentrale for bedrifts- og næringsutvikling blir forstått og vektlagt forskjellig i ulike vitenskapelig skoler.  En intensjon med emnet er å gi studentene innsikt i de mangfoldige tilnærmingene man kan ha når en skal analysere og forstå fenomenet entreprenørskap.  Tematisk er det mange tilknytningspunkter mellom dette emnet og emnene Innovasjon i tjenesteyting og Næringspolitikk og næringsutvikling, men hvor dette emnet har fokus primært på entreprenøren og entreprenørskap.

Undervisningen er lagt opp med 4 samlinger der den første samlingen gir en kort, historisk introduksjon.  Hovedtemaene for de neste samlingene er:

  • Entreprenørskap forstått som identifisering av muligheter.
  • Entreprenørskap forstått som skapelse av nye foretak/organisasjoner.
  • Entreprenørskap forstått som prosesser.

Entreprenørskap forstått som oppdagelsen av muligheter representerer en bred skole innenfor dette forskningsfeltet.  Her diskuteres blant annet hvor vidt mulighetene skapes eller oppdages.  Psykologien har gitt mange bidrag her, hvor man blant annet har forsøkt å identifisere entreprenørielle egenskaper.  Det å skape muligheter har nær tilknytning til kreativitet og kreative prosesser.

Hvilke handlinger som leder til og påvirker etableringen av nye foretak er, er et annet sentralt forskningstema.  Vi vil her se på ulike forhold som kan ha betydning for denne prosessen, som betydningen av forretningsmodeller, nettverk og kjønn.

Entreprenørskap er et komplekst fenomen og det er sentralt å få innsikt i hvordan ulike prosesser påvirker fenomenet.  Entreprenørskapsbegrepet inntar stadig nye samfunnsarenaer og studentene skal kunne ha en analytisk tilnærming til disse, som for eksempel sosialt- og kulturelt entreprenørskap.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studentene følgende kvalifikasjoner

Kunnskaper:  

Emnet skal gi studentene bred kunnskap innenfor forskningsfeltet entreprenørskap.  Dette inkluderer ulike teoretiske perspektiv, viktige metodologiske aspekter og kjennskap til empiriske forskningsresultat.

Ferdigheter:

Emnet skal gi studentene evne til å formulere problemstillinger samt andre faglige forutsetninger for å gjennomføre et FoU-arbeid på mastergradsnivå.

Generell kompetanse:

Emnet skal gi studentene kompetanse til å analysere eksisterende teorier og fortolkninger innenfor fagområdet entreprenørskap, samt arbeide selvstendig med praktiske og vitenskaplige problemstillinger.  


Undervisnings- og læringsmetode

Det pedagogiske opplegget inkluderer forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse og studentpresentasjoner

Det presiseres at det er obligatorisk frammøte på den samlingsbaserte undervisningen. Det kreves 75% frammøte for å kunne gå opp til eksamen.


Emne er obligatorisk for

Master i Innovasjon og næringsutvikling


Emne er valgbart for
Master i moderne forvaltning
Arbeidskrav

Det vil bli gitt fortløpende arbeidskrav til hver samling.


Eksamensform

Studentene skriver ei fagoppgave, enten individuelt eller to og to.  Muntlig prøving av fagoppgaven og pensum.Erstatter
Entrepenørskap og utviklingsaktører

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L