Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INN3013/1 Masteroppgaven - Innovasjon og næringsutvikling

Masteroppgaven - Innovasjon og næringsutvikling

Back Tilbake
Kode
INN3013/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven på 30 studiepoeng tilsvarer ett semesters arbeid på full tid. Arbeidet med masteroppgaven utgjør således det største emnet i studiet og skal gi studentene muligheten til å utfolde seg i kreativ og problemfokusert virksomhet, med utgangspunkt i vitenskapelige tenkemåter og systematisk framgangsmåte. Masteroppgaven skal være et omfattende arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor fagområdet masterstudiet omfatter.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven lære seg et spesifikt forskningsområde slik det framstår i aktuell forskningslitteratur. Studentene skal vite hvilke begrensinger og muligheter som ligger i å belyse området forskningsmessig og hvorledes eget forskningsbidrag knytter seg til de oppdaterte kunnskaper som preger forskningsområdet.

Ferdigheter

Studenten skal kunne bruke innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere å planlegge forskningsopplegg i andre kontekster, enten i framtidig forskningsarbeid, utredningsarbeid eller annen undersøkende virksomhet. Evnen til kritisk å analysere og vurdere eget arbeid og forhold til annen forskning er den mest sentrale ferdigheten å oppøve i dette emnet.

Generell kompetanse

Studenten skal kjenne verdien av langvarig, grundig og nøyaktig bearbeiding av teori, kilder og data og demonstrere betydningen av konsistent argumentasjon, veiing av synspunkter og verdier i et etisk og forskningsmessig perspektiv.


Undervisnings- og læringsmetode

I tilknytning til studentens arbeid med masteroppgaven vil det bli organisert 2-3 seminarer. På seminarene drøftes prinsipielle forhold knyttet til valg masteroppgavens format, valg av problemstilling, valg av teori- og teoribruk og forhold knyttet til praktisk gjennomføring av skrivingen av masteroppgaven (eks. frist for innlevering). En viktig målsetting med seminaret er å gi studentene undervisning i hvordan de skal skrive et utkast til forskningsnotat som grunnlag for masteroppgaven. I forskningsnotatet skal studentene beskrive forslag til problemstilling på masteroppgaven, antyde valg av teori og bruken av denne, valg av forskningsdesign samt skissere en tidsplan som viser konkrete aktiviteter i prosessen frem til innlevering av masteroppgaven. Forskningsnotatet er ment å hjelpe studenten til å legge et basisgrunnlag for oppgaveskrivingen samt en praktisk plan for gjennomføring slik at man leverer masteroppgaven innen fristen høyskolen har satt for innlevering. Forskningsnotatet har også som målsetting å hjelpe til at studenten kan få en fagperson som best kan gi veiledning på masteroppgavens temavalg/problemstilling. Studentene skal i løpet masteroppgaveseminarene også muntlig presentere sitt forslag prosjektnotat for andre masterstudenter og fagstaben på masterstudiet. Prosjektnotatet vil bli gjenstand for debatt og faglige tilbakemeldinger. Tilbakemeldingen kan innebære at det eventuelt er behov for å revidere visse deler av prosjektnotatet før man får tildelt veileder.

Kvalitet, omfang og form
Masteroppgaven skal oppfylle vanlige krav til kvalitet når det gjelder vitenskapelig publisering. Oppgaven skal ha inneha en presis problemstilling, dyp teoretisk tilnærming, grundig begrunnelse for valg av metode og systematisk argumentasjon. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller på engelsk.
Masteroppgaven skrives normalt av to studenter. Bare unntaksvis skriver en student masteroppgaven alene.  
Masteroppgaven skrives primært som monografiformat. Hvis man ønsker andre format på masteroppgaven skal dette avtales med studieleder. Monografiformatet forventes å ha et omfang på rundt 60 - 90 sider (A-4, linjeavstand 1,5).

Veiledning

Studenter har krav på veiledning i skriveprosessen av masteroppgaven. Antall veiledningstimer for masteroppgaven på 30 studiepoeng er på totalt 30 timer. Det er viktig å merke seg at timetallet som er satt av til veiledning også innebefatter tiden veileder bruker til sette seg inn i skriftlig materiale i forkant av veiledningen. Hovedvekten på veiledning vil normalt skje tidlig i forskningsprosessen knyttet til forhold som utforming av problemstilling, teori -og valg av metode, disposisjon og tidsplanlegging.

Hvis man stryker på masteroppgaven har man ikke krav på ny “pott” med veiledningstimer.


Forkunnskapskrav

Masterstudiets avsluttende emne er masteroppgaven. Det betyr at alle øvrige emner i masterstudiet må være fullført og bestått før studenten kan levere og gå opp til eksamen på masteroppgaven.

Emne er obligatorisk for

Master i Innovasjon og næringsutvikling
Eksamensform

Masteroppgaven evalueres av en bedømmelseskomite bestående av 2 sensorer, hvorav minst en er ekstern. Det gis en forhåndskarakter på det skriftlige arbeidet. Videre skal også masteroppgaven forsvares ved en muntlig eksamen. Det er samme bedømmelseskomite på muntlig eksamen som på det skriftlige arbeidet. Det gis en samlet karakter for sluttresultatet på masteroppgaven.Erstatter
Master oppgave på 45 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L