Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INN3003/1 Innovasjonspolitikk og næringsutvikling

Innovasjonspolitikk og næringsutvikling

Back Tilbake
Kode
INN3003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Håvard Teigen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Nye næringer oppstår og gamle næringer utvikler seg. Gjennom denne utviklinga har noen land og regionen blitt rike og utviklet, andre fattige og underutviklet. I dette emnet viser vi hvordan innovasjons- og næringspolitikken i forskjellige land på en helt avgjørende måte har bidratt til disse forskjellene og forskjellige alternativ for utvikling av framtidig innovasjons- og næringspolitikk blir analysert og drøftet.

Et hovedsiktemål med emnet er å vise hvordan innovasjonspolitikk former framtida. Sammen med emnene Innovasjon i tjenesteyting og Entreprenørskap utgjør dette emnet studiets kjerne.

Undervisninga er organisert som en oppstartsamling og tre hovedsamlinger. Hovedtemaene i de tre samlingene er:

  • Internasjonale rammer og nasjonal innovasjonspolitikk
  • Næringer, klynger og regioner
  • Utviklingsaktørene. Innovasjon mellom teori og praksis

Internasjonale reguleringer setter grenser og bestemmer mulighetsrommet for de enkelte nasjoners innovasjonspolitikk. Disse reguleringene blir analysert i lys av teori og den enkelte bedrifts, kommunes og nasjons handlingsrom drøftes.

Et dominerende tema de siste tiårene har vært om innovasjonspolitikken skal være nøytral eller rettes mot spesielle næringer, klynger eller regioner. De dominerende teoriene og eksisterende forsking som kaster lys over temaet presenteres. Den herskende forståelsen har lenge vært den nyklassiske teorien som sier at statlig næringspolitikk skal avgrenses til de områdene der markedsmekanismene svikter. Innovasjonsteorien stiller avgjørende spørsmål ved denne forståelsen og viser for eksempel at med en slik avgrensing ville vi ikkje hatt verken internett eller annan revolusjonerende tekonologi.

I siste samling anvender vi teorier og innsikter på det norske systemet. Hvordan har vi tolket teorier og kunnskapsutvikling og hvorledes har vi anvendt denne kunnskapen i praktisk innovasjonspolitikk? Vi legger spesiell vekt på at alle bedrifter må finne sin lokalisering i en kommune og viser hvordan bedrifter og kommuner kan gjøre sine valg og legge sine strategier innen innovasjonspolitikkens rammer.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene
• Ha inngående kunnskap om innovasjonspolitikk, hva den går ut på, internasjonale reguleringer og hvilke virkemidler som kan fremme nyskaping og vekst.
• Kunne gjøre rede for hva offentlig sektors strategier kan bidra med for å fremme utvikling lokalt og regionalt og nasjonalt og relatere dette til privat sektors muligheter og begrensninger.
• Kunne forklare hvordan virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og SIVA bidrar til å fremme næringsutvikling og omstilling vi distrikter og byer,
• Ha evne til å framskaffe og analysere statistikk og andre data om næringslivet, næringenes vekst og dynamikk og endringer i sysselsetting og jobbskaping lokalt og regionalt.
• Ferdigheter til å kunne lage elementære statistiske analyser av en kommune eller region, og dermed være i stand til bedre å analysere i hvilken grad og på hvilken måte næringspolitikk faktisk har styrket verdiskaping og sysselsetting i ulike deler av næringslivet.


Undervisnings- og læringsmetode

Det skal veksles mellom forelesinger og egne studier, individuelle arbeid og gruppearbeid.
Hver bolk vil gjennomføres med obligatoriske studentarbeid (arbeidskrav). En viktig del av dette studentarbeidet er at de i fellesskap skal innhente kunnskap og opplysninger om næringspolitiske innsatser i sentralforvaltningen, i underliggende organ som SSB, SIVA, Innovasjon Norge, fortrinnsvis gjennom søk på internett. Det er også adgang til å bruke skriftlige kilder som informasjonsgrunnlag. Det vil bli gitt forlesninger for å støtte studentenes tilegning av pensum.


Emne er obligatorisk for

Master i Innovasjon og næringsutvikling


Emne er valgbart for
Master i moderne forvaltning
Arbeidskrav

Et arbeidskrav til hver bolk


Eksamensform

Eksamen har form av et essay på opptil 15 sider. Dette kan være en ren teoretisk drøfting eller empiriske øvingsoppgaver som viderefører tidligere innleverte arbeidskrav. Essay og pensum skal forsvares gjennom muntlig prøve.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L