Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INN3012/1 Innovasjon i tjenesteyting

Innovasjon i tjenesteyting

Back Tilbake
Kode
INN3012/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Martin Rønningen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet innovasjon i tjenesteyting er obligatorisk for henholdsvis 120 sp Master i innovasjon og næringsutvikling og MPA, samt valgemne for 90 sp MPA. Emnet peker frem mot ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat.

Emnet starter med en generell innføring om innovasjonsteori, og en kort historisk oversikt over utviklingen av innovasjonsbegrepet. Det tas utgangspunkt i diskusjonene om hvordan innovasjon innenfor tjenesteyting bør defineres og operasjonaliseres, og hvilke taksonomier som bør anvendes i studier av innovasjon i henholdsvis offentlig og privat tjenesteyting. Dette omfatter diskusjonen om hva som skiller innovasjon fra imitasjon, adapsjon og diffusjon. Et sentralt tema er drivkrefter og barrierer, dvs. faktorer som fremmer og hemmer innovasjonsjonsarbeidet. Det legges her særlig vekt på betydningen av kunnskap, læring, samarbeid, systemiske trekk, kunder/brukere og interne faktorer i organisasjoner. De interne faktorene inkluderer medarbeidernes rolle, organisering, ledelse og strategi. I tillegg er politikk og lovverk viktige rammebetingelser.

I tillegg til introduksjonen til emnet vektlegges tre deltemaer:

  • prosesstrekk ved innovasjon og offentlig tjenesteinnovasjon,
  • innovasjonssystemer i tjenestesektoren,
  • samt samarbeid og ledelse i tjenesteinnovasjon.

Disse er nærmere beskrevet nedenfor.

  1. Den innledende delen er en introduksjon til det generelle temaet innovasjon og tjenesteyting i offentlig og privat sektor. Dette inkluderer tjenesteproduksjonens særtrekk og historiske utvikling.
  2. Andre del fokuserer på prosesstrekk ved innovasjon og offentlig tjenesteinnovasjon. Formålet er å gi innsikt i hvordan innovasjon på en overordnet måte kan forstås som prosess og hvordan begrepet innovasjon er relevant for offentlige tjenester og foregår i offentlige organisasjoner. Den nyere historiske utviklingen i offentlig sektor belyses , med nye måter å skape innovasjon på. Studenten skal lære om hvordan innovasjonsprosessen styres under de særlige forhold som gjør seg gjeldende i den offentlige sektoren.
  3. Formålet med tredje delen av emnet er å gi studentene avansert kunnskap om begrepet innovasjonssystem. Dette er et betydningsfuldt analytisk og teoretisk begrep i innovasjonteorien.
  4. Formålet den fjerde delen er å gi studentene kunnskap om hvordan innovasjon er avhengig av mange typer samarbeidsrelasjoner og samspill i og mellom organisasjoner. Studentene skal lære om organisasjon, ledelse, strategi og medarbeidernes rolle for innovasjonsprosesser. I tjenesteyting er samarbeidet med kundene av stor betydning. Samspillet mellom kunde/brukere og tjensteytere i innovasjonsprosesser blir belyst.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studentene avansert kunnskap innenfor fagområdet innovasjon og spesialisert innsikt i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor. Dette inkluderer både sentrale teoretiske perspektiver, viktige metodologiske aspekter og empiriske forskningsresultater.

Ferdigheter:
Emnet skal gi studentene evne til å formulere problemstillinger samt andre faglige forutsetninger for å gjennomføre et FoU-arbeid på mastergradsnivå. Studentene skal også gis ferdigheter til å kommunisere om faglige problemstillinger om innovasjon i tjenesteyting både med spesialister og allmennheten. I tillegg skal studentene kunne bidra til nytenking om og i innovasjonsprosesser.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studentene kompetanse til å analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet innovasjon i tjenesteyting, og arbeide selvstendig med praktisk og vitenskapelig problemløsning. Studentene skal kunne analysere innovasjonsprosesser med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Emnet skal også gi studentene kompetanse til å kunne anvende kunnskap om tjenesteinnovasjon på nye områder som offentlig sektor.


Undervisnings- og læringsmetode

Det pedagogiske opplegget inkluderer forelesninger, seminarer med aktiv studentdeltakelse. Rent praktisk består undervisningsopplegget av fire konsentrerte samlinger.


Emne er obligatorisk for

Master i public administration (MPA) og Master i innovasjon og næringsutviklingArbeidskrav

Studentene skal i løpet av emnet presentere fagstoff på seminarer (ved bruk av slides) og opponere på andre studenters utkast.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen over 2,5 dager


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L