Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INN3014/1 Markedsføring og strategisk ledelse

Markedsføring og strategisk ledelse

Back Tilbake
Kode
INN3014/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester med 3 samlinger bestående av 2 dager hver.
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Prof. Atle Hauge
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I stadig flere markeder ser vi at materiell kvalitet og funksjonalitet blir tatt for gitt, og at produkter og tjenester må konkurrere på andre områder. Merkevarer, symbolsk verdi og andre immaterielle kvaliteter blir en stadig mer integrert del av produkter og tjenester sin konkurransestrategi. Samtidig ser vi at ny teknologi er med på å forandre maktrelasjonene i økonomien til fordel for konsumenten, en utvikling gjerne kalt ‘democratisation of consumption’. Kompetanse om hvordan markedet fungerer, og hvordan sosiale, kulturelle og geografiske faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig.  Det også av betydning å kunne vurdere dette i et samfunnsmessig perspektiv.

Emnet setter markedsføring og merkevareprosesser inn i et samfunnsmessig perspektiv.

Kurset består av tre hovedbolker.

  1. Opplevelsesøkonomi, merkevare og geografi
  2. Markedsføring
  3. Strategisk ledelse

Et mål med emnet er å gi studenten ideer til forskbar og relevant problemstilling som kan danne grunnlag for skriving av den avsluttende masteroppgaven.   


Læringsutbytte

Etter endt emne ...

  • har studenten grundig kjennskap til og kan forklare hva som menes opplevelsesøkonomien og de samfunnsmessige strukturene og endringsprosessene som ligger under.
  • har studenten inngående kjennskap til sentrale elementer i merkevarestrategier og markedsføring, og hvordan dette er relevant i opplevesesøkonomien. 
  • har studenten grundig kjennskap til strategisk ledelse og markedsføringsledelse.

 


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil foregå i form av tradisjonelle forelesninger hvor fagstoff presenteres og diskuteres. Men det legges i emnet opp til at stor grad av læringen skal skje gjennom studentdrevne aktiviteter slik som gruppearbeid, individuelt arbeid, presentasjoner av papers og artikler fra pensum, samt oppgaveløsninger både gruppevis og individuelt. Det vil også bli lagt opp til at studentene skal fungere som opponent på andre studenters arbeider (eks. papers – se punktet arbeidskrav nedenfor).

Emnet går over 3 samlinger bestående av 2 dager hver. Det presiseres at det er obligatorisk frammøte på den samlingsbaserte undervisningen. Det kreves 75% frammøte for å kunne gå opp til eksamen.Emne er valgbart for
Master i innovasjon og næringsutvikling
Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av emnet skrive to artikler (papers). Arbeidskravet innebærer å skrive en kortfattet artikkel (paper). Innholdet i artikkelen (paperet) skal legges fram for resten av klassen. Det vil også bli gitt mulighet til at en eller flere medstudenter kan kommentere på det skriftlige arbeidet (eks. gjennom rollen som studentopponent). Godkjent artikkel (paper) er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Når det gjelder struktur, form og omfang på artiklene (papers) vil faglærer informere om dette i oppstarten av emnet.


Eksamensform

Skoleeksamen, 6 timer 


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L