Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > PAD3007/1 Human Resource Management

Human Resource Management

Back Tilbake
Kode
PAD3007/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Svein Bergum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I stadig flere organisasjoner framstår personalet som den viktigste ressurs og innsatsfaktor. Dette emnet har som hensikt å gi en kritisk oversikt og vurdering av fagfeltet ”Human Resource Management” (forkortet HRM). Emnet vil ta utgangspunkt i evidensbasert kunnskap på fagområdet og gå i dybden på utvalgte temaer. På den måten skal studentene forstå strategiske sammenhenger mellom HRM og andre områder i organisasjonen, samt gi oversikt over aktuelle problemstillinger både innen praksisområdet og innen HRM-forskning internasjonalt. Studentene vil således få innsikt i hvordan HRM utgjør en stadig større del av de generelle ledelsesoppgaver, hvordan HRM inngår som del av den generelle virksomhetsstyringen i organisasjoner, og hvordan HRM samspiller med andre deler av organisasjonen. Kurset vil ha fokus på strategiske aspekter, organisering av HRM, samspill mellom teori og sentrale praksisområder, samt på aktuelle problemstillinger innen fagområdet. Emnet er delt inn i tre hovedområder:    

  1. Strategisk personalledelse
  2. HRM, endring og innovasjon
  3. Ledelse                                              

Det første hovedområdet i emnet er strategisk personalledelse. Denne delen går nærmere inn på hva HRM er fra et overordnet, analytisk og teoretisk perspektiv. Begrepene makro- og mikro HRM vil bli behandlet. Videre tar temaet for seg utviklingslinjer og sentrale teorier og perspektiver, og den ser på strategisk personalledelse som et virkemiddel for å fremme prestasjoner i tråd med virksomhetens strategi. Herunder blir elementer som strategier for ulike HR-praksiser behandlet, samt vurdering av organisering av HR- arbeidet slik som arbeidsdeling mellom HR og linjeledere og outsourcing. Kontekstuelle faktorer som HR i små og mellomstore organisasjoner, offentlig vs privat og internasjonal HRM vil også bli drøftet.

Det andre hovedområdet i emnet er forholdet mellom HRM, endring og innovasjon. Det vil være fokus på endringer både i HR-funksjonen og hvordan HR kan bidra til endringer, innovasjon og ”effektivitet” i organisasjonen. Temaer som HR transformasjon, HRs rolle i endring og innovasjonsprosesser og hva slags betydning IKT kan ha for HRM (såkalt EHRM) ifm innovasjon vil stå sentralt.

Det tredje hovedtemaet er ledelse. Studentene vil her få kunnskap om ledelse som fenomen slik det er behandlet innenfor ulike ledelsesteorier. Hovedvekten vil være knyttet til å gi et innblikk i ledelse som fenomen i organisasjoner, herunder ledertrekk, lederroller, lederstil og lederens meningsskaping. Mer kritiske perspektiver til fenomenet vil også bli belyst, og nyere ledelsesteorier vil bli trukket fram.

I gjennomgangen og undervisningen, av de tre hovedområdene som utgjør emnet, vil eksempelbruken hentes fra en rekke næringer og virksomheter (foretak-forvaltning-frivillig). Emnet er bygget opp slik at det tilstrebes en tett kobling mellom det faglige standpunktet og forskningsmetode.


Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne belyse og forklare hva som menes med HRM, og kjenne til sentrale teorier innen fagfeltet. Videre skal studenten ha dybdeforståelse i - og se sammenhengene mellom - HRM og organisasjonens overordnede mål; HRM, endring og innovasjon samt ha kjennskap til sentrale ledelsesteorier. Studenten skal også kunne vurdere kvaliteten og/eller relevansen av vitenskapelige arbeider innen det fagområdet emnet omfatter, og vurdere disse kritisk. Generelt er det også et viktig mål at emnet skal gi studenten ideer til forskbare og relevante problemstillinger som kan danne grunnlag for skriving av den avsluttende masteroppgaven.   


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil foregå i form av tradisjonelle forelesninger hvor fagstoff presenteres og diskuteres. Men det legges i emnet opp til at stor grad av læringen skal skje gjennom studentdrevne aktiviteter slik som gruppearbeid, individuelt arbeid, presentasjoner av papers og artikler fra pensum, samt oppgaveløsninger både gruppevis og individuelt. Det vil også bli lagt opp til at studentene skal fungere som opponent på andre studenters arbeider (eks. papers – se punktet arbeidskrav nedenfor). 

Emnet er samlingsbasert bestående av 2 - 3 dager for hver samling. Det presiseres at det er obligatorisk frammøte på den samlingsbaserte undervisningen. Det kreves 75% frammøte for å kunne gå opp til eksamen.


Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men en generell kunnskap om organisasjon og ledelse fra bachelornivå er en fordel.

                  


Emne er valgbart for
Master i innovasjon og næringsutvikling, Master i public administration
Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av emnet skrive to til tre artikler (papers). Arbeidskravet innebærer å skrive en relativt kortfattet rapport (paper). Innholdet i paperet skal legges fram for resten av klassen. Det vil også bli gitt mulighet til at en eller flere medstudenter kan kommentere på det skriftlige arbeidet (eks. gjennom rollen som studentopponent). Det skriftlige arbeidet/paperet vil bli bedømt av faglærer. Godkjent og bestått arbeidskrav er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet. Kriteriene for henholdsvis struktur, form og omfang på arbeidskravene gis av faglærer. Hvis ikke annet er avtalt med faglærer skal arbeidskravet gjennomføres parvis. 


Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L