Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA1012/1 Finansregnskap 1

Finansregnskap 1

Back Tilbake
Kode
ØKA1012/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstelektor Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Videre skal det gi grunnlag for å registrere transaksjoner, avslutte enkle regnskap, behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, og foreta enkle regnskapsanalyser.

 

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 

 • Krav til regnskapet
 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Regnskapets oppbygging, kontoplan
 • Registrering
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Avskrivninger, periodiseringer
 • Verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler
 • Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • Avslutning av regnskapet
 • Presentasjon av resultat og balanse
 • Kontantstrømrapport
 • Enkel nøkkeltallsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Gjøre rede for formålet med finansregnskapet og krav som stilles til det
 • Skille mellom begrepene utgift - kostnad - utbetaling og inntekt - innbetaling som grunnlag for korrekt regnskapsmessig behandling
 • Klassifisere regnskapsposter i tråd med standard kontoplan
 • Begrunne verdivurderinger av vanlig forekommende omløps- og anleggsmidler

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Registrere vanlig forekommende transaksjoner i et regnskap
 • Foreta periodiseringer og verdivurderinger av vanlig forekommende omløps- og anleggsmidler som ledd i utarbeiding av årsregnskap
 • Utarbeide resultatregnskap for en periode og balanseoppstilling ved periodeslutt med utgangspunkt i transaksjonssammendrag / saldobalanse
 • Utarbeide kontantstrømoppstilling etter direkte metode
 • Vurdere en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet ut fra nøkkeltall fra finansregnskapet

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Medvirke i løpende regnskapsregistrering samt utarbeiding av årsregnskap i tråd med god regnskapsskikk, standarder og lovgivning
 • Samarbeide med ekstern revisor i.f.m. regnskapsavleggelse

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Gjennomført emnet ØKA1016 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

BØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Organisasjons- og ledelsesfag (inngår i ”valgemnepakke”)
Åpent (individuelle valg utenom ”valgemnepakker”)

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
ØKA1004 Finansregnskap med analyse, 10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L