Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA1014/1 Finansregnskap 2

Finansregnskap 2

Back Tilbake
Kode
ØKA1014/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester (høst)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstelektor Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Finansregnskap 2 er et progresjonsemne i forhold til Finansregnskap 1. Vekten legges på modellforståelse, konsekvenser for rapportering, og kritisk tolking av regnskapsdata. Videre utvikles ferdighetsrepertoaret ved introduksjon av regnskapsmessig behandling av skatt samt konserninterne transaksjoner og fordringer/gjeld i konsernregnskap.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Ulike regnskapsmodeller
 • Regnskapsanalyse
 • Måleproblemer
 • Skattekostnad og skattegjeld
 • Regnskap og likviditet
 • Konsernregnskap
 • Regnskap under prisstigning

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beskrive hovedtrekk i til enhver tid gjeldende norske regnskapsregulering i lys av nasjonal og internasjonal utvikling av standardsetting og lovgrunnlag
 • Gjøre rede for innholdet i historisk kost- og virkelig verdi-modellene for regnskaps­føring med tilhørende konsekvenser for behandling (verdivurdering, periodisering) og tolking av modellavhengige poster i regnskapet
 • Forklare behovet for konsernregnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster ved utarbeiding av konsernregnskap
 • Vurdere betydningen av prisnivåendringer for regnskapsmessige verdivurderinger

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Tolke finansregnskapsinformasjon i lys av Regnskapslovens modellvalg
 • Analysere lønnsomhet, risiko, likviditet og finansiering med utgangspunkt i finansregnskapet
 • Foreta konsolidering av enkle selskapsregnskap til samlet konsernregnskap
 • Skille ut effektene av generell og spesiell prisstigning i vurdering av om en virksomhet har opprettholdt verdien av egenkapitalen i regnskapsperioden

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Reflektere kritisk over kvalitet og relevans av informasjonsinnholdet i et finansregnskap i lys av kunnskap om regnskapsregulering, modellvalg, konsernforhold, og endringer i prisnivå
 • Orientere seg i den løpende utviklingen knyttet til norsk og internasjonal regnskapsregulering

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskapskrav:

ØKA1012 Finansregnskap 1 eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L