Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA1022/2 Makroøkonomi

Makroøkonomi

Back Tilbake
Kode
ØKA1022/2
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ørjan Mydland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i grunnleggende makroøkonomisk teori og makroøkonomiske metoder. Studentene lærer hvordan en kan bruke enkle makroøkonomiske modeller til å beskrive og forklare et lands økonomiske situasjon og utviklingstendenser. Studentene lærer også hvordan ulike former for økonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske størrelser i en økonomi.

 • Følgende temaer inngår i kurset:
 • Nasjonalregnskap
 • Konjunkturer
 • Arbeidsledighet
 • Inflasjon
 • Økonomisk vekst
 • Makroøkonomisk politikk

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Forklare hva som inngår i Nasjonalbudsjettet
 • Gjøre rede for konjunktursituasjoner i økonomien
 • Beskrive arbeidsledighet og hvordan dette er et viktig mål på konjunktursituasjonen i økonomien
 • Forstå hvordan inflasjon virker i økonomien
 • Beskrive økonomisk vekst og forklare sentrale drivkrefter som grunnlag for økonomisk vekst
 • Redegjøre for makroøkonomisk politikk og hvordan dette påvirker konjunktursituasjonen i økonomien
 • Gjøre rede for hvordan sentrale grunnleggende internasjonale forhold påvirker den nasjonale økonomien 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Bruke enkle makroøkonomiske modeller og teori til å forklare et lands økonomiske situasjon og utviklingstendenser
 • Innhente relevante makroøkonomiske data til å svare på en gitt makroøkonomisk problemstilling
 • Analysere makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjoner av makroøkonomiske modeller 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Vurdere konjunktursituasjonen i økonomien
 • Forklare hvordan makroøkonomiske størrelser påvirker situasjonen i en økonomi
 • Forstå hvordan økonomisk politikk påvirker sentrale økonomiske størrelser
 • Holde seg oppdatert innen makroøkonomisk utvikling og forstå videre trender og utviklingstendenser i økonomien

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskapskrav:

ØKA1018 Matematikk.

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Overlapp

Emnet ØKA1022/2 Makroøkonomi overlappper med emnet ØKA1022/1 Makroøkonomi og økonomisk politikk med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L