Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA1011/1 Statistikk

Statistikk

Back Tilbake
Kode
ØKA1011/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Henning Bueie
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gis det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet. Studentene skal få analytisk innsikt, og det legges vekt på å vise anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Kombinatorikk
 • Betinget sannsynlighet
 • Tilfeldige variabler, forventning og varians
 • Simultane sannsynlighetsfordelinger
 • Sentrale sannsynlighetsfordelinger
 • Estimering og estimatorer
 • Hypotesetesting
 • Noen spesielle hypotesetester

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingete sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet
 • Forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder
 • Analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel
 • Velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • Kunne estimere ukjente parametre, både punkt- og intervallestimering
 • Beherske hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder
 • Tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke
 • Beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten
 • Foreta ulike typer tester 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Forstå hvordan statistiske metoder og verktøy kan kaste lys over usikkerhet og variasjon i økonomiske størrelser

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole.

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Tre timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Identisk med (revidert) Statistikk 5 sp for BØA 2007-2010 (etter deling av Matematikk og statistikk, 10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L