Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ØKA2011/1 Beslutningsmodeller

Beslutningsmodeller

Back Tilbake
Kode
ØKA2011/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester (høst)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Stipendiat Erik Haugom
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i bruk av kvantitative modeller som kan benyttes for å løse beslutningsproblemer innenfor ulike virksomheter. Dataverktøy i form av Microsoft Excel vil blir benyttet aktivt i undervisning og arbeidskrav. Emnet er delt inn i fire hovedtemaer. Disse er:

 • Linear Programmering
 • Simulering
 • Prediksjonsmodeller
 • Lagerstyringsmodeller

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Ha bred kunnskap om hvilke anvendelsesområder fagfeltet har i næringsliv og samfunnet forøvrig
 • Referere til viktige forskningsresultater innenfor enkelte av delområdene kurset omhandler
 • Oversette praktiske problemstillinger til kvantitative beslutningsmodeller
 • Begrunne valg av modeller ut fra bestemte kriterier
 • Drøfte fordeler og ulemper ved bruk av kvantitative beslutningsmodeller i praksis

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Finne optimale tilpasninger for lineære programmeringsmodeller ved grafiske løsninger, utregninger og ved hjelp av regneark
 • Fortolke resultater og sentrale begreper fra løsningsrapporter for slike modelltyper
 • Etterligne reelle bedriftsspesifikke situasjoner ved hjelp av Monte Carlo simulering
 • Analysere usikkerhet i ulike prosjekter utfra simuleringsresultater
 • Velge egnede prognosemodeller for datasett med ulike kjennetegn
 • Forme prognoser for tidsserievariabler med egnede modeller i et regneark
 • Beregne hvor nøyaktig prognoser er med flere avviksmål
 • Atskille prestasjonen til ulike prognosemodeller basert på avviksmålene
 • Foreta utregninger av optimalt bestillingskvantum, totale lagerkostnader, og bestillingspunkt under flere ulike forutsetninger.   

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Vurdere hvilke behov ulike virksomheter kan ha for kvantitative beslutningsmodeller
 • Medvirke i utvikling og bruk av egnede beslutningsmodeller i en konkret virksomhet 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskapskrav:

ØKA1015 Informasjonsbehandling, ØKA1016 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, ØKA2002 Økonomistyring, ØKA1018 Matematikk og ØKA1011 Statistikk.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjonArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Emnet er nytt på HiL.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L