Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > RLL2002/1 Pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs-og opplevelsesprodukter.

Pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs-og opplevelsesprodukter.

Back Tilbake
Kode
RLL2002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet dreier seg om hvordan tjenester fra flere tilbydere kan kobles sammen til et mer omfattende og helhetlig produkt. Den sentrale tanken bak produktpakking er å utvikle integrerte tjenester med større attraksjonskraft overfor aktuelle markeder enn de frittstående produktelementene. Emnet behandler både tematisert prakking av tjenester og samarbeidsmessige utfordringer knyttet til leveransene. Videre legges det vekt på markedsinnsikter som gir forutsetninger for å markedsorientere slike pakker, kunnskap om prissetting og fordeling av inntekter og forhandlingskompetanse. Det tredje faglige elementet er knyttet til distribusjonskanaler og salg. Emnet har en praktisk-teoretisk innretning der konkrete eksempler og næringsaktører trekkes inn i undervisningen. Studentene skal arbeide med et konkret case der teori anvendes til det praktiske arbeidet med caset.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om prosesser der tjenester fra flere autonome leverandører skal integreres i et samlet tilbud. Videre er god kjennskap til sentrale distribusjonskanaler, kunnskap om prosessene for kobling av leverandører og distributører, og kunnskap om prosessene knyttet til etablering av distribusjonskanaler viktige kunnskapselementer. I tillegg skal studentene gis grunnleggende kjennskap til salg og salgsprosesser.

Emnets ferdighetsmål er at studentene skal gis kompetanse til å delta aktivt i pakking, distribusjon og salg av reiselivs- og opplevelsesprodukter.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og arbeid med konkret case


Forkunnskapskrav

RLT1001 Innføring i reiseliv, RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling og ØKA1013 Makedsføring

Emne er obligatorisk for

Ba reiselivsledelse


Emne er valgbart for
Ba i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser
Arbeidskrav

Prosjektoppgave der teoristoffet skal anvendes på et praktisk case. Prosjektoppgaven skal løses i grupper bestående av 2-4 studenter, og må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

Hjemmeeksamen over 3 dager + muntlig (Studentene kan velge å skrive individuelt eller sammen med en annen student)


Tillatte hjelpemidler

Alle skriftlige og elektroniske kilder benyttet i undervisningsopplegget, som pensumlitteratur, studentenes prosjektoppgaver, case-beskrivelse, relevante web-sider etc
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L