Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > MLT1002/1 Kreative prosesser

Kreative prosesser

Back Tilbake
Kode
MLT1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Slåtten
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet kreative prosesser skal studentene få forståelse for begrepet kreativitet generelt, og kreativitet knyttet til organisasjoner spesielt. Det vektlegges spesielt den rolle lederen har i arbeidet med å tilrettelegge for og fremme kreativitet i organisasjoner. I tillegg settes fokus på forholdet mellom kreativitet og innovasjon. Gjennom emnet skal studentene også tilegne seg kunnskap om kreative prosesser og teknikker, i teoretisk og praktisk forstand.


Læringsutbytte

Å lede kreative prosesser forutsetter at studentene tilegner seg viten om kreativitet, og om hvordan kreativitet utvikles i individer, grupper og organisasjoner. Studentene skal utvikle ferdigheter slik at de selv kan lede kreativitetsprosesser. Målet med å utvikle kreative ferdigheter i denne sammenheng, er dens forutsetning for innovasjon knyttet til opplevelsesproduksjonen.


Undervisnings- og læringsmetode

Teoretiske emner vil bli introdusert gjennom tradisjonelle forelesninger og/eller seminarer. Det legges også opp til studentarbeid gjennom teamarbeid og bruk av kreative verktøy. Det tilstrebes en praktisk tilnærming og anvendelse av teori gjennom ekskursjon og/eller gjesteforelesere og workshop.


Forkunnskapskrav

(Kommer tilbake til dette)

Emne er obligatorisk for

Ba i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser


Emne er valgbart for
Andre studier
Arbeidskrav

 Det legges opp til et gruppebasert arbeidskrav.

 


Eksamensform

Eksamen i faget består av en skriftlig og muntlig del. Skriftlig del gjennomføres som en gruppebasert hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen vil gå over tre dager hvor gruppen kan bestå av inntil tre (3) personer. På hjemmeeksamen vil det bli gitt en veiledende karakter hva gruppen som et hele har oppnådd på det skriftlige arbeidet. Muntlig del gjøres gruppevis. Den muntlige delen er ment å teste i hvilken grad gruppen som et hele er i stand til å forsvare det skriftlige arbeidet. Gruppen er således i fellesskap ansvarlig for det sluttresultatet som oppnås. Her kan gruppen enten bli stående på samme karakter som oppgitt på skriftlig del. Alternativt kan gruppen forbedre eller forverre karakteren i forhold til skriftlig del. Det forventes at alle gruppemedlemmene deltar aktivt under den muntlige eksamineringen. I særlige tilfeller kan det, hvis en eller flere kandidater åpenbart ikke har deltatt i gruppearbeidet (gratispassasjerproblemet) være aktuelt å differensiere sluttresultatet som de enkelte gruppemedlemmene oppnår.

Overlapp

Emnet MLT1002/1 Kreative prosesser (15 sp.) overlapper med emnet OPA1004/1 Kreative prosesser (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L