Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > RLL2005/1 Innovasjon og entreprenørskap i reiselivet

Innovasjon og entreprenørskap i reiselivet

Back Tilbake
Kode
RLL2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Randi Bredvold
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet legger vekt på å gi studentene erfaring med å utvikle ideer, ideer som skal lede fram mot å gi økonomiske, kulturelle og/eller sosiale verdi for noen.  Ideer er grunnlaget både for innovasjoner og entreprenørskap og gjennom emnet skal studentene få en grunnleggende forståelse og erfaring med innovasjons- og entreprenørskapsprosesser.

Parallelt med at studentgrupper arbeider med å utvikle reelle ideer, vil det bli gitt en innføring i sentrale verktøy som anvendes for at innovasjoner skal realiseres.  Emnet vil også gi en teoretisk innføring i kunnskapsblokker som er sentrale for innovasjon og entreprenørskap.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv, hvor faglig teori skal gi grunnlag for refleksjon knyttet til den konkrete utviklingen av ideen studentene arbeider med.  Det forventes at studentgruppene arbeider selvstendig gjennom semesteret, med støtte fra veileder/mentor.  Det vil være ukentlige seminar, der det både holdes ordinære forelesninger og workshops.

Emnet vil bli gjennomført i tett samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark, Ungt Entreprenørskap Oppland og NHO reiseliv Innlandet.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studentene tilegnet seg;

  • Kunnskap, erfaringer og forståelse for hvordan man arbeider med utviklingen av konkrete ideer, med tanke på at det skal bli en innovasjon.
  • Evne til å tenke og handle entreprenørielt.
  • Økt forståelse for hvordan man skal utvikle et godt gruppesamarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Ukentlig seminar, hvor det gis forelesninger, men hvor også andre type undervisnings- og læringsmetoder vil bli anvendt.  Det forventes at studentene deltar aktivt.  Studentene skal arbeide aktivt med utviklingen av en ide gjennom hele semesteret, et arbeid som krever god kontakt både med faglærere, veileder/mentor og ideeier.  For å styrke læringsutbyttet kreves det en kontinuerlig refleksjon over arbeidet som utføres.


Forkunnskapskrav

Prosjektledelse (15 studiepoeng) og markedsføring (7,5 studiepoeng)

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiselivsledelse.Arbeidskrav

Studentene skal skrive ukentlig loggbok, der de både viser til framgang i arbeidet og reflekterer over hvordan de kan anvende kunnskapen fra seminarene i arbeidet med ideutviklingen.  Hver studentgruppe skal i løpet av semesteret ha en syretest av det foreløpige arbeidet, der et panel skal gi tilbakemeldinger på arbeidet.  Videre skal hver gruppe levere både en planleggingsrapport, en midtveisrapport og avslutningsvis ei skisse til forretningsplan.  På slutten av semesteret skal gruppa presentere arbeidet for et eksternt panel, hvor de både oppsummer hvor langt de har kommet i arbeidet, samt legge fram en plan for videre arbeid.


Eksamensform

Individuell hjemmeksamen over 3 dager


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L