Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > HR og organisasjonsutvikling

HR og organisasjonsutvikling

Back Tilbake
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Foreløpig emnebeskrivelse - kan bli endret

Emnet vil ha fokus på strategisk ledelse av de menneskelige ressurser (HR) og hvordan disse henger sammen med utvikling av organisasjoner.  Studentene skal lære seg grunnleggende og aktuelle teorier om å tiltrekke, utvelge, beholde og utvikle menneskelige ressurser og hvordan disse henger sammen med de overordnede mål i en organisasjon. Det vil være et spesielt fokus på hvordan menneskelige ressurser må tas hensyn til og ledes i organisatoriske endringsprosesser.


Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om sentrale teorier innen personalledelse/HR og organisasjonsendring. Studentene skal kunne analysere hvordan menneskelige ressurser kan ha betydning for organisasjoners måloppnåelse og endringer. Videre skal studentene få kunnskap om hvilke HR-problemstillinger som ledere møter i dagens og morgendagens arbeidsliv.

Kunnskap

Studentene skal lære de mest grunnleggende teorier og perspektiver innenfor strategisk ledelse av menneskelige ressurser. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om personalarbeid på et overordnet plan slik at de får en helhetsoversikt over fagområdet. Studentene skal forstå personalledelse i et strategisk perspektiv, dvs i forhold til organisasjonens mål og med spesiell vekt på å forstå sammenhengen mellom de menneskelige ressursene og utvikling/endring av organisasjoner. Av aktuelle temaer som vil tas opp innen HR er følgende: fagets formål, historie og teoretiske basis, HR og strategi, rollefordeling innen HR, rekruttering, utvelging, jobb design, kompetanseutvikling, ledelsesutvikling, karriere og talentutvikling, vurderings- og belønningssystemer, mangfold, avskjed, samt internasjonal HR og HR i ulike typer organisasjoner slik som SMB. Innenfor organisasjonsendring vil emnet gå inn på drivkrefter og innhold i endringer, endringsstrategier og endringsledelse, endringens kontekst og endringsprosessen med vekt på motstand. Til slutt vil vi spesielt se på HRs roller i forbindelse med endringsprosesser.

Ferdigheter

Studentene skal lære å anvende en strategisk tilnærming i ledelsen av personalressursene og se verdien av disse i forhold til organisasjonens mål og endringspotensial. Det legges også vekt på å forstå koblingen mellom teori og praksis, gjennom bruk av case, rollespill og studentenes egne erfaringer. Studentene skal ut fra teorier kunne analysere strategiske situasjoner og anbefale veivalg innenfor sentrale HR-områder slik som rekruttering og kompetanseutvikling mv for å bedre en organisasjons endringspotensial og konkurranseevne.

Generell kompetanse

Studentene kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til arbeidslivet. Studentene skal etter endt emne ha innsikt i de spesielle kjennetegn forbundet med ledelse av menneskelige ressurser og hvordan disse gir verdi for en organisasjon.


Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes vesentlig egeninnsats fra studentenes side.
Arbeidskrav

Det vil bli flere arbeidskrav for emnet, både individuelle og gruppevis. Detaljer omkring antall og form, kunngjøres i forbindelse med undervisningsplanen tidlig i semesteret.


Eksamensform

Hjemmeeksamen individuelt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L