Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > JUS1003/1 Forvaltningsrett I

Forvaltningsrett I

Back Tilbake
Kode
JUS1003/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst og vår
Lengde
Emnet går over to semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Carl Lebeck
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes her statlige og kommunale organ som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgeren, eller om staten eller kommunen sin egen virksomhet. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkestinget eller styret ved Høgskolen i Lillehammer, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Stortinget og domstolene er derimot ikke del av forvaltningen.

Tema for faget forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne – det som også kalles alminnelig forvaltningsrett. Det tas sikte på å gi grunnleggende kjennskap til hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten og grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling, i første rekke bestemmelsene i forvaltningsloven. Kravet til rettssikkerhet, forvaltningslovens ramme og systematikk, inhabilitet, varsel, innsyn, kontradiksjon, kravet til vedtak og klagereglene vektlegges.


Læringsutbytte

Målet med kurset i forvaltningsrett er at studentene skal øve opp evnen til å analysere, drøfte og ta standpunkt til forvaltningsrettslige problem på grunnlag av allment akseptert juridisk metode. Det forutsetter grundig kjennskap til de sentrale bestemmelsene i forvaltningsloven som stiller krav til saksbehandlingen i forvaltningen og de hensyn som begrunner bestemmelsene. Særlig skal her nevnes:

  • Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen.
  • Virkeområdet for forvaltningsloven, oppbyggingen av loven og sentrale begreper
  • Inhabilitet
  • Forvaltningens plikt til å utrede saken, og den retten parten har til varsel og til å få uttale seg
  • Retten til dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlegloven
  • Kravene til form og begrunnelse av vedtak
  • Klage over forvaltningsvedtak og omgjøring av vedtak utenfor klagesak

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.


Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Et arbeidskrav


Eksamensform

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Ved den avsluttende prøven deltar det to sensorer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L