Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > JUS2008/1 Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Back Tilbake
Kode
JUS2008/1
Studiepoeng
12
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Lorentz Stavrum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faget menneskerettigheter angår de grunnleggende krav individet kan stille til myndighetene. Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) er i her av særlig betydning. Kravene innebærer både begrensninger på myndighetsutøvelsen, typisk at det må foreligge lovhjemmel for inngrep, for eksempel i ytringsfriheten (Grunnlovens § 100 og EMK artikkel 10), og at inngrepet ikke må være uforholdsmessig. Skal den enkeltes rettigheter sikres effektivt, kan dessuten visse positive tiltak fra statens side være påkrevd: Adgang til domstolene i visse sivile saker (EMK artikkel 6) kan tilsi at den ubemidlede må tilstås fri rettshjelp. Det er i første omgang nasjonale domstolers ansvar å påse at all myndighetsutøvelse skjer i samsvar med disse prinsipper. Men svikter det her, kan den svikten rammer bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol som avgjør om staten har krenket menneskerettighetene.


Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse menneskerettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv


Undervisnings- og læringsmetode

· Selvstendig kildestudium

· Forelesninger

· Gruppearbeid m/oppgaveløsning

· Miniseminarer

· Veiledning

· Oppgaveskriving


Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L