Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > JUS2003/2 Tingsrett

Tingsrett

Back Tilbake
Kode
JUS2003/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
2 måneder
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Professor dr. juris Geir Stenseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tingsrett dreier seg om eiendomsrett og råderett, for eksempel bruksrett, over fysiske ting, d.v.s. fast eiendom og løsøre. Faget tar opp hvordan utnyttelsen av disse rettighetene i fast eiendom og løsøre er avgrenset av hensyn til andre privates rettigheter (for eksempel nabolovgivning), og hvordan rettighetene påvirkes av offentligrettslig regulering (for eksempel miljøregler). Det fokuseres også på spørsmål knyttet til situasjoner hvor rettighetene til en eiendel er delt mellom flere, både i de tilfellene hvor det er en eier og en servitutthaver, og tilfeller hvor det er flere sameiere i tingen. Emnet tar videre opp spesielle måter som rettigheter over ting eller fast eiendom kan stiftes på. Det dreier seg om bl.a. hevd og alders tids bruk. Det gis også en oversikt over hovedreglene om registrering av rettigheter i fast eiendom og løsøre.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne, skal studentene være i stand til å identifisere, analysere, diskutere og løse tingsrettslige spørsmål i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv.


Undervisnings- og læringsmetode
  • Selvstendig kildestudium
  • Forelesninger
  • Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner
  • Storgruppeundervisning
  • Individuell veiledning
  • Oppgaveskrivning

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent en oppgave


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler
Overlapp

Emnet JUS2003/2 Tingsrett overlapper med emnet JUS2003/1 Tingsrett med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L