Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > JUS1007/2 Examen Philosophicum for jurister

Examen Philosophicum for jurister

Back Tilbake
Kode
JUS1007/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Aug-des
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anstein Gregersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen Philosophicum for jurister er sammen med Examen Facultatum for jurister allmenndannende innføringsemner i følgende temaer: språk og argumentasjon; filosofiens historie med spesiell vekt på moral- og politisk filosofi; kontemporær rettsfilosofi; vitenskapsfilosofi.

Examen philosophicum gir en innføring i språk og argumentasjonsteori samt filosofi- og vitenskaps historie med spesiell vekt på moral- og politisk filosofi. Ex Phil belyser spesielt grunnleggende ferdigheter innen forståelse av språk og argumentasjon, og  rettens og den juridiske tenkemåtes filosofiske bakgrunn samt den filosofiske bakgrunnen til vitenskaplige spørsmål og aktiviteter som har preget den vestlige kulturen siden antikken. 

Examen philosophicum er delt i to deler:

 1. Språk og argumentasjon hvor det legges vekt på tolkning, definisjoner og argumentasjonslære.
 2. En omfattende del som er en innføring i grunnleggende filosofiske emner fra antikken til i dag.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Etter gjennomført emne har studenten grunnleggende kunnskaper om:

 • Tolkning av språk.
 • Definisjoner.
 • Deskriptiv argumentasjon.
 • Normativ argumentasjon.
 • De  filosofiske verdier og prinsipper det norske retts systemet bygger på, spesielt rettsstatsverdier og legitimitet
 • Utviklingen i metafysikken fra antikken til den moderne periode.
 • Utviklingen i epistemologi (kunnskapsteorien) fra antikken til det tjuende århundre.
 • Utviklingen i moral filosofien (etikken) fra antikken til i dag.
 • Utviklingen i politisk filosofi og rettsfilosofien fra antikken til det tjuende århundre.

FERDIGHETER

Etter gjennomført emne har studenten utviklet sine analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon.

GENERELL KOMEPTANSE

Etter gjennomført emne har studenten utviklet sine ferdigheter i å tolke språk, gi definisjoner, deskriptivt argumentere og normativt argumentere og oppnådd generell kompetanse om noen grunnleggende filosofiske og vitenskaplige spørsmål.


Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom å følge forelesninger, delta i seminarer og veiledninger, samt levere inn skriftlige arbeider og selv studium utvikler studenten både analytiske og kritiske evner samtidig som studenten både får generell kunnskap om emnets temaer og  fordypninger på enkelte områder. Det legges vekt på skriftlige arbeider og student deltagelse i forelesninger og seminarer for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.

Den allmenne språk- og argumentasjonsteorien krever ferdighetstrening, og det vil derfor bli vektlagt konkrete og praktiske oppgaver om dette.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i jussArbeidskrav

Innlevering og godkjennelse av to individuelle skriftlige arbeidskrav, samt bestått individuell flervalgsprøve. De individuelle arbeidskravene utvikler studentens dybdekunnskap om ulike temaer fra emnet og studentens analytiske og kritiske evner. Flervalgsprøven garanterer studentens breddekunnskap om emnet.

De individuelle skriftlige arbeidskravene skal ha en lengde på mellom 1200 – 1400 ord. For å bestå flervalgsprøven må studenten ha svart korrekt på 12 av 20 spørsmål.


Eksamensform

Hjemmeeksamen

På et gitt tidspunkt, som vil fungere som starten på hjemmeeksamensperioden, vil studenten få beskjed om at de to innleverte arbeidskravene skal revideres og leveres som eksamen i form av to essayer. Hvilken periode hjemmeeksamen skal finne sted i blir oppgitt ved semesterets begynnelse. På hjemmeeksamen kan det bli stilt tilleggsspørsmål, eller krav, som vil gjelde for eksamensinnleveringen og som ikke gjaldt for arbeidskravet. Hvert eksamens essay skal være mellom 1400 – 1600 ord. Det blir gitt en samlet karakter på eksamensmappen. 


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet JUS1007/2 Examen philosophicum for jurister overlapper med emnet 2EXPH/1 Examen Philosophicum og med emnet JUS1007/1 Examen philosophicum for jurister 80%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L