Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > KPL1008/1 Kulturpolitikk og -økonomi

Kulturpolitikk og -økonomi

Back Tilbake
Kode
KPL1008/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

For å starte nye eller drive etablerte virksomheter innen kunst og kultur kreves omfattende kunnskaper om kulturpolitikk og kulturnæringer. Emnet gir en bred innføring i dette. Kulturpolitikk og –økonomi utgjør andre semester på årsstudiet og bachelorstudiet i kulturprosjektledelse og fjerde semester på bachelordstudiet i film- og fjernsynsvitenskap. Emnet består av to deler: En innføring i kulturpolitikk og kulturøkonomi, samt en innføring i budsjettering og regnskap. Dessuten deltar studentene i praktisk prosjektarbeid knyttet til aktører i kultur- og samfunnsliv.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten kjenner de ulike kunst- og kulturområdenes særtrekk og forstår de historiske forutsetningene for disse
 • Studenten kjenner til kulturpolitiske strukturer og prosesser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
 • Studenten forstår formålet med ulike kulturpolitiske tiltak og støtteordninger og hvilken relevans disse har for kulturlivet.
 • Studenten kjenner sentrale begreper i kulturøkonomien, og forstår kulturfeltets næringsmessige forutsetninger 

Ferdigheter:

 • Studenten kan gjennomføre ulike oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av kulturprosjekter, som pitching av prosjektideer, søknadsskriving, etc.
 • Studenten kan bruke kulturpolitiske og økonomiske perspektiver til å drøfte problemstillinger knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter
 • Studenten kan analysere virksomheter i kulturlivet med hensyn til deres næringsmessige kjennetegn og potensialer
 • Studenten kan sette opp enkle budsjett  og regnskap, samt avslutte et regnskap

 Generell kompetanse:

 • Studenten kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • Studenten kan samarbeide med aktører i kultur- og samfunnsliv

Undervisnings- og læringsmetode

I løpet av emnet benyttes en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer, forventes studentene å arbeide med skriftlige oppgaver, presentasjoner av fagstoff, pitching etc. (individuelt og i grupper). Emnet omfatter også obligatorisk praktisk arbeid med planlegging og gjennomføring av prosjektoppgaver, under veiledning.


Forkunnskapskrav

Prosjekt, organisering, marked - 30 sp

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kulturprosjektledelse
Bachelor i kulturprosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbar
Arbeidskrav

To individuelle arbeidskrav.

 • En presentasjon av en prosjektidé (pitch) for medstudenter, faglærere og eksterne eksperter. Arbeidet foregår i grupper.
 • Obligatorisk deltakelse i to praktisk prosjektarbeid.

Eksamensform
 • Kulturpolitikk og kulturøkonomi: 1 ukes individuell hjemmeoppgave (teller 60% av karakteren på emnet).
 • Økonomi/regnskap: 4 timers skoleeksamen (teller 40 % av karakteren på emnet).

Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

Ingen ved skoleeksamen


Erstatter
KPL1004/1 Kultur og organisering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L