Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > KPL2005/1 Kultursosiologi

Kultursosiologi

Back Tilbake
Kode
KPL2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Andre halvdel av semesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne-Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kultursosiologien undersøker kunst - og kulturfenomener i en bred samfunnsmessig sammenheng. Hovedvekten i emnet Kultursosiologi ligger på problemstillinger og analyser knyttet til kulturlivet og kultursektoren. Det er primært de sosiale og ideologiske aspekter ved kultur og kunst som betones. Spørsmål som stilles er blant annet: Hvordan er kultur og livsstil forbundet med status og identitet? Hva forstår vi ved begreper som høykultur, populærkultur, folkekultur osv.? Bestemte typer kulturell smak og deltagelse er gjerne forbundet med sosial markering og gruppetilhørighet. Hva slags verdier kommuniseres gjennom dette? Og på hvilke måter blir disse verdiene kommunisert? Emnet gir en innføring i sentrale temaer, begreper og perspektiver innen kultur - og kunstfeltet, og sikter mot nå utvikle ferdigheter i analyse og formidling relatert til dette samfunnsområdet.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne:

● forstå og gjøre rede for sentrale kultursosiologiske teorier og begreper, som f. eks. Bourdieus smakssosiologi og forskningstradisjonen Cultural Studies

● analysere sammenhenger i kulturen som normalt tas for gitt

● betrakte kunst - og kulturuttrykk utfra et større samfunnsperspektiv

● betrakte kunst - og kulturuttrykk med henblikk på verdier og status

● anvende kultursosiologiske begreper og teori i analyse ulike temaer og problemstillinger

● anvende teori og begreper i formidling


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og workshops


Forkunnskapskrav

Årsstudium i Film- og fjernsynsvitenskap, 1. studieår bachelor i kulturprosjektledelse eller andre relevante studieretninger.

Emne er obligatorisk for

Ba kulturprosjektledelseArbeidskrav

1) Skriftlig innleveringsoppgave der en konflikt i kulturlivet beskrives og analyseres, for eksempel med utgangspunkt i tekster fra nyhetsmedia

2) Skriftlig innleveringsoppgave der studenten, på bakgrunn av egne observasjoner, intervjuer og/eller annet materiale, beskriver og søker å forstå en gruppes verdier eller holdninger relatert til et kulturfaglig spørsmål.


Eksamensform

Hjemmeeksamen (en uke)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L