Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > ARK1001/1 Elektroniske arkiver - muligheter, erfaringer og utfordringer, Emne 1

Elektroniske arkiver - muligheter, erfaringer og utfordringer, Emne 1

Back Tilbake
Kode
ARK1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering. Det vil bli fokusert på forholdet til aktuelle lover og forskrifter.
Emnet skal bl.a. gi svar på faglige problemstillinger som:
Hva innebærer elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling?
Hva er NOARK-4 (Noark-5)
Hvordan er forholdet til kravene i arkivloven og arkivforskriften?
Hva med fagsystemer og databaseløsninger som ikke inngår i Noark. Hvordan forholder vi oss til disse?
Hvordan berøres virksomheten mht roller, oppgaver og organisering?
Det fokuseres på planlegging og gjennomføring av omstillingsarbeidet og hvilke gevinster som elektronisk saksbehandling skal gi.
Hvilke systemer eksisterer på markedet og hvilke krav stilles til disse?
Andre temaer er digitalisering/skanning, lagringsformater og lagringstid for elektroniske dokumenter, digitale signatur. Bruk av e-post og forholdet til arkivet, journal- og sakssystem. Hvilke føringer gir eForvaltnings-forskriften, personvernloven og offentlighetsloven ved bruk av e-post.

 Emnet utgjør del 1 i Studiet i arkiv - og informasjonsforvaltning (60 sp). Studiet i arkiv- og informasjonsforvaltning skal imøtekomme kravet til framtidig kompetanse innenfor fagområdet som håndterer elektronisk informasjon. Det handler om tilrettelegging, tilgjengeliggjøring og formidling av informasjon til bruk i beslutningsprosesser, samtidig som sikkerhets- og personhensyn ivaretas. Studiet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Studiet er en mulighet for å drive kompetanseheving innen et fagfelt som i fremtiden blir et område som de fleste må ha et forhold til. Kunnskapen omkring ulike sider av dette er for lite påaktet både i offentlig forvaltning, privat virksomhet og blant befolkningen generelt. Følgene er at mange av kravene knyttet til håndteringen av elektronisk informasjon ikke blir ivaretatt. Sikkerhetsaspektet ved håndtering av data er for lite fokusert på i eksisterende studietilbud det er naturlig å sammenligne med. Studenten skal etter å ha fullført studiet ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til arkivrelevante fag, relevante lover og forskrifter (juridiske elementer), informasjons-styrings prinsipper (informasjonsforvaltning), og sikkerheten i elektroniske arkiv samt innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for registrering, bevaring, ordning og formidling av audiovisuelle arkiv.


Læringsutbytte

Studentene skal:

  • tilegne seg kunnskap om hva overgang til elektronisk arkiv i offentlige virksomheter innebærer.
  • ha kjennskap til innhold og krav som stilles i berørte lover med forskrifter.
  • kunne redegjøre for de sentrale utfordringer forvaltningen står overfor
  • redegjøre for hvordan en kan etablere en trygg forvaltning av arkivet i det daglige og for ettertiden.
  • forklare og gi eksempler på hvordan temaer i denne modulen kan implementeres på egen arbeidsplass/i egen organisasjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, løsning av case – individuelt eller i team.
Studentene oppfordres til å finne og bruke eksempler fra sin egen arbeidsplass.
Arbeidskrav

2 arbeidskrav gjennom skriftlig gruppearbeid/ individuell oppgave som det arbeides med mellom 1. og 2. samling og 2. og 3. samling


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen over 3 uker.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L