Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INT1001/1 Internasjonal politisk økonomi

Internasjonal politisk økonomi

Back Tilbake
Kode
INT1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kirsti Stuvøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i noen av de viktigste utviklingstrekk i moderne politisk økonomi siden slutten av det 18. århundre. Kurset tar sikte på å vise hvordan økonomi alltid befinner seg i et felt av historiske og politiske konfliktlinjer og at sammenhengen mellom disse ofte er en vesentlig bakgrunn for å forstå økonomiske og politiske utfordringer i samtiden.

Emnet gir en innføring i sentrale ideer om forholdet mellom stat og marked, og forholdet mellom stater i kampen om markeder. Hvilke økonomiske interesser har historisk ligget under statlige ulikheter eller konflikter? Hvordan har global økonomisk integrasjon påvirket nasjonal handlefrihet? Hvordan oppstår kriser i internasjonal økonomi og hvilke politiske virkemidler er tilgjengelig for å styre utviklingen? Hva er de sentrale internasjonale institusjoner som er bygd opp for å skape orden i den internasjonale økonomi?

I emnet gis en innføring i handelsteori og økonomiske modeller for produksjon og industriutvikling. Studentene blir kjent med de sentrale industrielle revolusjoner og teknologier som har virket som lokomotiver i næringsutvikling i ulike perioder. Dette er grunnlag for å forstå utviklingen av internasjonal økonomisk integrasjon og hvordan denne har virket inn på nasjonal handlefrihet. Videre vektlegges institusjoner som har vokst fram og preger samarbeid mellom land i internasjonal økonomi.

I tiden etter den andre verdenskrig er særlig Den europeiske union (EU), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) viktig. Emnet behandler framveksten av disse institusjonene i det tjuende århundre, deres sentrale styringsmekanismer og status i dag drøftes.

Velferd er blant de viktigste oppgavene i en nasjonal økonomi, og denne påvirkes av internasjonale økonomiske forhold. Emnet belyser velferdsstatsteori og hvordan stater har ulike måter å organisere velferd på. Parallelt med velferdsstatens utvikling i det tjuende århundre har globalisering satt nasjonalstaters handlingsrom på prøve. Emnet tar opp betydningen av en stadig mer finansialisert kapitalisme for velferd så vel som for utviklingen av finanskriser og reaksjoner på disse. Det legges vekt på å forstå og forklare utviklingen av finanskriser i et historisk perspektiv. Det innebærer en forståelse for Bretton Woods systemet som ble etablert etter den andre verdenskrig og de institusjoner som fulgte med. Sammenbruddet av dette systemet på 1970-tallet, etterfulgt av deregulering, liberalisering og utvikling av finansialisert kapitalisme behandles. Med vekt på å forklare og forstå finanskrisa 2007-8 er det et sentralt tema hvordan økonomisk globalisering utvikler seg i dag.

Internasjonal politisk økonomi er preget av sammensatte årsaksforhold. I dette emnet kombineres ulike samfunnsvitenskaplige og økonomiske modeller med empirisk kunnskap. Dette bidrar til å lære studenter å kritisk vurdere ulike årsaksforhold som er av betydning for interessemotsetninger i samfunnet og virker inn på politiske valg.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Grunnleggende kunnskap om sentrale politiske konfliktlinjer i internasjonal økonomi.
  • Grunnleggende kunnskap om handelsteori og internasjonal makroøkonomi.
  • Kunnskap om internasjonale økonomiske strukturer og ulike teoretiske perspektiv i internasjonal politisk økonomi.
  • Kjenne til sentrale internasjonale institusjoner i politisk økonomi og deres funksjon
  • Kunne beskrive de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som omgir nasjonalstatene.

Ferdighetsmål:

  • Evne til å vurdere betydningen av økonomiske og politiske integrasjonsprosesser for utformingen av statlig politikk, for makt og suverenitet i internasjonal politikk
  • Analysere årsaksforhold i internasjonal politisk økonomi.

Generell kompetanse:

  • gjøre rede for sammenhengen mellom økonomi og politikk i internasjonale relasjoner og gjøre rede for dette i skriftlig arbeide
  • kritiske vurdere nasjonalstatens endrede handlingsbetingelser i lys av politiske og økonomiske integrasjonsprosesser

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen er forelesninger, seminar og selvstudium. Arbeid med gruppeoppgave øver faglig forståelse og skriftlig framstillingsemne. Det gis veiledning underveis og tilbakemelding i etterkant av arbeidskravet.


Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

INT1006 Ny verden, nye samfunn, nye tanker, 1EXFAC1 Examen Facultatum, INT1009 Examen Philosophicum for internasjonale studier med historie, SHI1004 Internasjonal politikk

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie


Emne er valgbart for
Bachelorstudenter ved HiL
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig gruppeoppgave på 15 sider.


Eksamensform

5 timers skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L