Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > SHI1002/2 Krig, fred og fredsbygging

Krig, fred og fredsbygging

Back Tilbake
Kode
SHI1002/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Micheline Egge Grung
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Konfliktbildet i verden i dag er annerledes enn under den kalde krigen: Mens den kalde krigen var preget av store og svært dødbringende kriger, som Koreakrigen, Vietnamkrigen og krigen mellom Iran og Irak, har krigene etter 1990 ikke på langt nær krevd så mange menneskeliv.

Det har også blitt færre kriger i verden. En vanlig måte å skille mellom ulike typer av kriger, er ved å ta utgangspunkt i grenser: Borgerkriger utkjempes mellom grupper innenfor et lands grenser, mens mellomstatlige kriger utkjempes mellom stater. Det var mange borgerkriger i årene rundt avslutningen av den kalde krigen. De siste 20 årene har det vært en tydelig nedgang i denne formen for krig. Likevel er det langt flere borgerkriger enn mellomstatlige kriger, og slik har det alltid vært. Av denne grunn har mye av FNs fredsarbeid de siste tiårene vært konsentrert om fredsbygging – det vil si politiske, økonomiske og rettslige strategier for å løfte borgerkrigsrammede land ut av krig.

Parallelt med nedgangen i tallet på borgerkriger har det vært økende forekomst av vestlige intervensjonskriger, som i Kosovo (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003) og Libya (2011). Begrepet intervensjonskrig tar utgangspunkt i hva som er målet med krigen; det kan være regimeendring, forsvar av menneskerettigheter, kamp mot terror eller andre mål. Men i det store bildet er det færre og mindre dødbringende kriger i verden. Det synes altså som om verden blir stadig mer fredelig. Et viktig spørsmål er hvorfor det er slik.

I studieemnet krig, fred og fredsbygging tilnærmer vi oss sentrale spørsmål i krig og fred ved å anlegge både et samfunnsvitenskapelig og et folkerettslig perspektiv. Mens formålet med den samfunnsvitenskapelige tilnærmingen er å forstå og forklare årsaker til krig og vilkår for fred, er formålet med den folkerettslige tilnærmingen å diskutere forpliktelser som stater har i fred og i krig.


Læringsutbytte

Kunnskapsmålene i dette emnet er at:

  • du skal bli kjent med både statsvitenskapelige og folkerettslige tilnærminger til hva krig og fred er
  • du skal kjenne til reglene som gjelder for at stater kan gripe til våpen og reglene som gjelder når de utkjemper kriger
  • du skal kunne peke på sentrale faktorer som kan forklare årsaker til at det blir krig og vilkår for fred
  • du skal kjenne til prinsippene for fredsbygging, vanskelighetene med fredsbygging og kritikken av fredsbygging
  • du skal få en grunnleggende forståelse av at ulike teoretiske og metodiske tilnærminger kan brukes i studiet av krig og fred

Ferdighetsmål:

  • Du skal kunne oppsøke, anvende og kritisk forholde deg til relevante kunnskapskilder.
  • Du skal kunne nyttiggjøre deg fagstoff og andre pålitelige kunnskapskilder til å utarbeide skriftlige besvarelser.
  • Du skal kunne tolke innholdet i tabeller og vurdere grunnlaget for informasjonen.

Generelle kompetansemål:
Du skal kunne gjennomføre selvstendige analyser i form av skriftlige arbeider.


Undervisnings- og læringsmetode

Læringen foregår gjennom selvstudier, skriftlige innleveringer, seminarer og forelesninger.

Forelesningene vil være teoretisk orienterte med empiriske eksempler. I seminarene vil studentene samarbeide om gitte faglige oppgaver, oppsøke relevante kunnskapskilder, presentere og diskutere fagstoff og øve på oppgaveskriving under veiledning.


Forkunnskapskrav

SHI1004 Internasjonal politikk

Anbefalte forkunnskaper

INT1006 Ny verden, nye samfunn, nye tanker, 1EXFAC1 Examen Facultatum, INT1009 Examen Philosophicum for internasjonale studier med historie

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie


Emne er valgbart for
Bachelorsstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som valgemne vil fremkomme i utdanningsplanene)
Arbeidskrav

En skriftlig individuell oppgave. Gruppepresentasjon i seminar


Eksamensform

Hjemmeeksamen bestående av to oppgaver. Det gis en samlet karakter. 


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet SHI1002/2 Krig, konflikt og konfliktløsning overlapper med emnet SHI1002/1 Krig, konflikt og konfliktløsning med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L