Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > IDR2004/1 Arbeidsfysiologisk metode og statistikk

Arbeidsfysiologisk metode og statistikk

Back Tilbake
Kode
IDR2004/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Gunnar Slettaløkken
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet vil studenten tilegne seg en teoretisk forståelse for arbeidsfysiologiske tester av styrke, spenst, hurtighet og utholdenhet, planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt samt relevante statistiske metoder i idrettsforskning. Emnet vil også belyse etiske problemstillinger knyttet til bruk av mennesker i et forskningsprosjekt og fusk. Gjennom et laboratoriekurs vil de få erfaring med å gjennomføre arbeidsfysiologiske tester på mennesker, innsamling av data, statistiske beregninger og utforming av en vitenskapelig rapport.

Målet for kurset er å gi studentene en teoretisk forståelse og en praktisk erfaring som gjør dem skikket til å planlegge, gjennomføre og rapportere mindre idrettsvitenskaplige forskningsprosjekt.


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forstå gangen i et forskningsprosjekt, fra planlegging til formidling av resultatene
 • Forstå hvordan aerob og anaerob energiomsetning kan måles og estimeres ut i fra ulike arbeidsfysiologiske tester og hvordan det kan brukes som et prestasjonsmål
 • Forstå sammenhengen mellom laktat og arbeidsintensitet og hvordan laktat kan brukes som et prestasjonsmål
 • Kjenne til immunologiske metoder for å analysere en muskelprøver
 • Forstå aktuelle statistiske metoder og vurdere hvilke metoder som er aktuelle for analysere typiske data i et arbeidsfysiologisk datamateriale
 • Kunnskap om etiske problemstillinger i forskning 

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne planlegge et idrettsvitenskaplig forskningsprosjekt
  • Bruke søkemotorer til å søke opp relevant litteratur
  • Formulere hypoteser ut i fra aktuelle problemstillinger
  • Velge testmetoder som er relevant for å gi svar på problemstillinger knyttet til utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet samt kjenne metodenes styrker og svakheter
  • Gjøre etiske vurderinger ved bruk av mennesker i et forskningsprosjekt
  • Vurdere hvor mange observasjoner som trengs for at studiet skal ha en tilstrekkelig styrke
 • Kandidaten skal kunne vurdere statistiske metoder som er relevant for dataene som er samlet inn og sette resultater opp i tabeller og figurer på en informativ og oversiktlig måte
 • Kandidaten skal kunne skrive en forskningsrapport med oppbygning som en vitenskapelig artikkel 

Generell kompetanse

 • Ha både kunnskaper og ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og rapportere et mindre forskningsprosjekt. Kandidaten skal også være kompetent til å gjennomføre enkelte arbeidsfysiologiske tester som er relevant for å måle fysisk prestasjon både hos friske og syke

Undervisnings- og læringsmetode

 Forelesninger over temaer innen metode og statistikk, laboratorieøvelser og praktisk undervisning i statistikk i datasal. Laboratorieøvelsene er obligatoriske.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskapskrav:

IDR1015 Arbeidsfysiologi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i idrettArbeidskrav

Emnet har inntil 5 arbeidskrav. Studenten må ha gjennomført laboratorieøvelsene med minimum 80% oppmøte og bestått alle arbeidskravene før kandidaten kan gå opp til skriftlig eksamen i slutten av kurset.


Eksamensform

6 timers dagseksamen


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt


Erstatter
Kvalitative og kvantitative metoder (15 sp), og Metode for idrett (sammen med Ba psyk), navneendring fra Arbeidsfysiologi og metode

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L