Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > Filmfotografi

Filmfotografi

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hovedlærer foto: Kjell Vassdal
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Filmfotografen er ansvarlig for filmens visuelle utforming og filmtekniske kvalitet, og skal overføre regissørens visjon til lerretet. Fotografen skal i tillegg inneha både kreative og tekniske ferdigheter.

Fotolinjens emner:

  • Bruk av kamera i visuell filmfortelling (15 studiepoeng)
  • Kamerabevegelser og framing (25 studiepoeng)
  • Lys (25 studiepoeng)
  • Fotografens verktøy (15 studiepoeng)
  • Etterarbeid og visuelle effekter (10 studiepoeng)

Bruk av kamera i visuell filmfortelling
Alle filmfortellinger fortelles gjennom kamera, det være seg analogt eller digitalt, 16mm eller 35mm, enkle eller mer avanserte digitale formater. Kameraet er det viktigste verktøyet for visuell fortelling. Med bakgrunn i en filmspråklig forståelse av den audiovisuelle fortelling vil fotografen få kunnskaper om forskjellige kameraers muligheter og begrensninger og fotografen vil få kunnskap om både analoge og digitale opptaksformaters muligheter og begrensninger. Undervisningen består av workshops, øvelser og veiledning.

Kamerabevegelser og framing
Filmspråket er et omfattende språk. Det er uendelige muligheter for valg av billedutsnitt, kameravinkler, kamerabevegelser, statiske bilder, håndholdt kamera, kranbevegelser, kjøringer, steadycam, bilrigger etc. Sammen med regissøren må fotografen vanligvis utforme en dreiebok (og eller storyboard) som fremstiller og beskriver hvordan filmen skal bygges opp og løses rent praktisk og teknisk. Fotografen vil lære seg hva slags valg han eller hun skal gjøre i forhold til hvordan kamera skal bevege seg, hva slags utsnitt og kameravinkler man skal velge. Dette blir filmens "partitur" som forteller hvordan filmens intensjoner skal gjennomføres. Fotografen lærer seg å treffe de valg som både får fram de kunstneriske intensjonene, men som også ivaretar filmens budsjett og i noen tilfeller sikkerheten for både skuespillere og stab. Undervisningen består av workshops, øvelser og veiledning

Lys
Lyset er fotografens viktigste virkemiddel. Gjennom bruk av lys, både inne og ute, i studio og på location kan fotografen skape den ønskede stemning i filmens ulike scener. Gjennom lyssettingen skal fotografen oppfylle de stemningsmessige intensjoner som ligger til grunn for filmfortellingen. Fotografen vil lære seg bruk av forskjellige lyssettingsteknikker, herunder om forskjellige lampers egenskaper, hvilke muligheter og/eller begrensninger forskjellige lamper og lysutstyr har til å skape ulike stemninger i en film. Dessuten gis det innføring i mange tekniske, sikkerhetsmessige og økonomiske sider som fotografen må være klar over. Undervisningen består av forelesninger, workshops, øvelser og veiledning

Fotografens verktøy
Fotografen har tilgang til et stort spektrum av teknisk utstyr. Fotografen lærer å gjøre valg i forhold til kreative utfordringer og filmens budsjett og gjennomførbarhet. Fotografen lærer seg hvordan forskjellig filmtekniske hjelpemidler og redskap fungerer. Gjennom dette lærer fotografen hvilke valg som gjør at filmens (regissørens) intensjoner blir oppfylt.

Etterarbeid og visuelle effekter
Filmproduksjon er komplisert med hensyn til hele produksjonsflyten, både i forarbeid, under opptak og i etterarbeid. I flere år framover vil man kunne velge mellom analoge og digitale opptaksformater. Etterarbeidet foregår i dag stort sett i en digital verden. På mange filmer er det ofte bilder med visuelle effekter, både analoge og digitale. Alle filmer skal igjennom en etterarbeidsflyt med både redigering, lydetterarbeid og lyssetting og fremstilling av visningskopier. Fotografen får innføring i teknikker i opptak og etterarbeid, herunder om visuelle effekter, både analoge og digitale. Fotografen får innføring i lyssettingen av filmen og ferdiggjøring og godkjenning av visningskopier og DVD-er.


Læringsutbytte

Etter bestått utdanning skal fotografene være i stand til å være fagsjef på reklame, musikkvideoer, tv-serier, med mer, og kunne jobbe som b-foto på større spillefilm og lignende prosjekt.

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

  Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse
Bruk av kamera i visuell filmfortelling Har kunnskap om forskjellige kameraer og forskjellige opptaksformaters muligheter og begrensninger Kan anvende forskjellige kameraer og forskjellige opptaksformater til å forløse filmfortellingens visuelle intensjon Kan samarbeide målrettet og kreativt med det øvrige team om å finne løsninger på filmens visuelle utfordringer
Kamerabevegelser og framing Har kunnskap om kamerabevegelser og framing som filmspråklige midler til å forløse filmfortellingens intensjon Kan velge kamerabevegelser og framing som forløser filmfortellingens visuelle intensjoner Kan lede fototeamet i det kreative, tekniske og praktiske arbeidet rundt en filminnspilling
Lys Har kunnskap om lyssettingsteknikk og lyssetningens betydning for å skape stemning i filmfortellingen Kan anvende lyssetting til å skape den ønskede stemning i filmfortellingen Kan på en selvstendig måte gjennomføre en film som fotograf gjennom produksjonens samtlige faser
Fotografens verktøy Har kunnskap om filmteknisk utstyr (herunder sikkerhet og økonomi) og dets anvendelsesmuligheter Kan anvende filmteknisk utstyr til å forløse filmfortellingens visuelle intensjoner Kan forholde seg reflektert og kritisk til yrkesetiske problemstillinger
Etterarbeide og visuelle effekter Har kunnskap om teknikker og metoder til å tilføre filmfortellingen ytterligere visuell presisjon i etterarbeidet gjennom bruk av visuelle effekter, lyssetting mv. Kan velge teknikker og metoder til å tilføre filmfortellingen ytterligere visuell presisjon i etterarbeidet gjennom bruk av visuelle effekter, lyssetting mv  

Undervisnings- og læringsmetode

Hovedfokus under hele undervisningen og i alle øvelser er visuell filmfortelling. I praktiske øvelser utforsker studentene de uttrykksmuligheter og påvirkningsmidler som fotografen rår over i billedfortelling. Fotolinjen har linjespesifikk praktisk undervisning med øvelser, i tillegg til teoretisk og praktisk undervisning rettet mot både analog og digital filmproduksjon. Det gis undervisning i bildeteori og komposisjon, visuell filmfortelling, psykologi, bildehistorie, kostyme- og dekorasjonsteknikker. I tillegg kommer spesialeffekter og visuelle effekter og studentene får dessuten en grundig innføring i håndtering av utstyr og b-fotograffunksjonen.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, "Penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Fotografen fungerer som fagsjef og arbeidsleder for sitt område, og samarbeider tett i triangel 2 med regissøren og produksjonsdesigneren.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L