Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > INT1002 Internasjonal politikk

Internasjonal politikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1002
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i sentrale institusjoner og aktører på den internasjonale arena. Det tar for seg temaene utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, samt konflikt og samarbeid mellom stater.

Internasjonal politikker inndelt i tre hovedområder. Det første presenterer en teoretisk tilnærming der ulike perspektiver på strukturer og egenskaper ved det internasjonale systemet gjøres rede for. Det andre hovedområdet diskuterer forholdet mellom stater og internasjonale organisasjoner, internasjonale regimer og andre ikke-statlige aktører. Her gjøres begrepene makt og innflytelse rede for og ulike utenrikspolitiske virkemidler presenteres. Et tredje hovedområde presenterer sentrale internasjonale organisasjoner. Det gjøres rede for oppbygning av - og virkeområdene til ? organisasjoner som FN, NATO, OSSE og WTO. I tillegg presenteres hovedtrekk ved den europeiske integrasjonsprosessen, samt EU som institusjon og politisk aktør. Organisasjonenes rolle med hensyn til å fremme sikkerhet, utvikling og å bilegge konflikter vektlegges. Emnet har et empirisk komparativt fokus der utviklingstrekk, likheter og forskjeller mellom mellomkrigstid, kald krig og perioden fra den kalde krigens slutt til krigen mot terror diskuteres.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i karaktertrekk ved det internasjonale systemet og evne til å forstå og å analysere utviklingstrekk og tendenser i internasjonal politikk. I tillegg gir emnet studentene kunnskap om oppbyggingen og virkemåten til sentrale internasjonale organisasjoner og grunnlag for å forstå hvilken rolle disse spiller for å fremme samarbeid mellom stater og å bilegge konflikt.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Forkunnskaper

Som for årsstudium i internasjonale studier

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorstudier ved HiL (Hvilke studier som vil bli tilbudt emnet som valgemne vil bli klart senere)
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig individuell oppgave på 6-9 sider, samt en gruppepresentasjon over en oppgitt pensumtekst på seminar.

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Baylis, J. & Smith, S. (eds.): The Globalization of World Politics, 3. utgave, Oxford University Press, Oxford, 2004, 380 sider.

Førland, Tor Egil og Dag Harald Claes, Europeisk integrasjon, 2. utgave, Gyldendal, Oslo, 2004, 209 sider.

Underdal, Arild og Hovi, Jon, Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2003, 121 sider.

I kompendium (Kjøpes Storkopi)

Putnam, Robert D., ”Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games”, International Organization, 42, 1988, 3, s. 427-460, 33 sider

Ikenberry, G. John, “Liberal Hegemony and the Future of American Postwar Order”, Paul, T. V. and John A. Hall, International Order and the Future of World Politics, Cambridge University Press, Oxford, 1999, s. 123-145, 22 sider.

Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud, Globaliseringen og Norge, Tranøy & Østerud (red.), Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom, Gyldendal, Oslo, 2001, s. 9-38, 29 sider.

I tillegg til det obligatoriske pensumet skal studenten legge opp et fordypningspensum på 200 sider fra en liste satt opp av faglærer. I studieåret 2006/2007 skal studentene velge ett av de fire temaene under.

 • Norge i den internasjonale kontekst
 • Europeisk integrasjon
 • Miljøpolitikk
 • Gulf-krigene i den nye internasjonale orden.

Følgende går inn i 4 valgbare fordypninger.

Rasch, Bjørn Erik; Janne Haaland Matlary og Per Kristen Mydske (red.)), Spillet om Irak, Abstrakt Forlag, Oslo, 2003, 128 sider.

Stryken, Arne Christian, Bærekraft og naturbruk, Topografisk Forlag, Oslo, 2000.101 sider.

Veggeland, Noralv, Det nye demokratiet - et politisk laboratorium for partnerskap, Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2003, s. 11-146,135 sider.

Norge i den internasjonale kontekst: Fordypningskompendium i internasjonal politikk:

 • Hveem, Helge; Per Heum og Audun Ruud, Norske selskapers transnasjonalisering og demokratiet, Tranøy & Østerud (red.), Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom, Gyldendal, Oslo, 2001, s. 334-372, 38 sider
 • Knudsen, Olav Fagelund, ”Beslutningsprosesser i norsk utenrikspolitikk”, Knutsen, Torbjørn L., Gunnar M. Sørbø og Svein Gjerdåker (red.), Norges utenrikspolitikk, 2. utgave, Cappelen, Oslo, 1997, s. 59-78, 19 sider.
 • Larsen, Torgeir, Norsk utenrikspolitikk 100 år etter - tilbake til start?, Internasjonal politikk 2005:2/3, s. Xx-xx. xx sider.
 • Lodgaard, Sverre, ”Helhetsperspektiver på norsk utenrikspolitikk”, Internasjonal politikk 2002:3, s. 257-283. 26 sider.
 • Løvold, Andreas, ”Småstatsproblematikken i internasjonal politikk”, Internasjonal Politikk 2004:1, s. 7-31. 24 sider
 • Neumann, Iver B. og Ståle Ulriksen, Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, ”, Knutsen, Torbjørn L., Gunnar M. Sørbø og Svein Gjerdåker (red.), Norges utenrikspolitikk, 2. utgave, Cappelen, Oslo, s. 80-105, 25 sider.
 • Rottem, Svein Vigeland, ”Hva forsvarer vi? Tre tilnærminger til norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk”, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 2005:04, side 334-360. 26 sider.
 • Tranøy, Bent Sofus, ”Politikk i spekulasjonens tid”, Tranøy & Østerud (red.), Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom, Gyldendal, Oslo, 2001, s. 303-333, 30 sider.

Europeisk integrasjon. Fordypningskompendium i internasjonal politikk.

 • Claes, Dag Harald, ”EØS-avtalen - mellom diplomati og demokrati”, Internasjonal politikk, 2003:3, s. 275-302. 27 sider.
 • Schendelen, Rinus van, Lobbying and EU Democracy, Rinus van Schendelen, Machiavelli in Brussels, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2002, s. 279-317, 38 sider

Miljøpolitikk. Fordypningskompendium i internasjonal politikk.

 • Gulbrandsen, Lars H., ”FNs konferansediplomati om miljø og utvikling. Fra normdannelse til handlingslammelse”, Internasjonal politikk 2003:1, s. 3-28. 24 sider.
 • Kasa, Sjur; Henrik Malvik, Arild Underdal, ”Globale miljøproblemer og nasjonal maktfordeling”, Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud (red.), Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom, Gyldendal, Oslo, 2001, s. 436-464. 31 sider
 • Ulfstein, Geir, Folkeretten og norsk miljøpolitikk, Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud (red.), Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom, Gyldendal, Oslo, 2001, s. 41-68. 27 sider.
 • Vevatne, Jonas, Skilpadder og tåregass - Miljøbevegelsen versus WTO, Internasjonal Politikk 2000:4, s. 527-558. 35 sider.

Gulf-krigene i den nye internasjonale orden. Fordypningskompendium i internasjonal politikk.

 • Austvik, Ole Gunnar, ”Oljens geopolitikk og krigene ved Persiagulfen”, Det sikkerhetspolitiske bibliotek 2004:6, DNAK. 25 sider.
 • Hegghammer, Thomas, ”Irak-konflikten i radikal islamistisk ideologi”, Internasjonal politikk 2005:4, s. 351-370. 19 sider.
 • Mearsheimer, John J. (2005), Hans Morgenthau and the Iraq war: realism versus neo-conservatism, Open Democracy, 2005, 6 sider.
 • Thune, Henrik, Espen Barth Eide og Geir Ulfstein, ”Krig mot Irak. Foreligger det et FN-mandat for miltærmakt?", Internasjonal politikk 2003:1, s.93-120. 27 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L