Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > INT1004 Krig, konflikt og konfliktløsning

Krig, konflikt og konfliktløsning
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Rannveig Finsveen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Krig, konflikt og konfliktløsning tar opp elementer fra tradisjonene freds- og konflikt forskning. Det er et flerfaglig emne som gir en innføring i årsaker til intra-statlige, interstatlige og globale konflikter, samt presenterer ulike løsnings- og forsoningsmekanismer.

Emnet er inndelt i tre hovedområder. Det første hovedområdet presenter konflikt og konfliktløsning som fagfelt og diskuterer ulike teoretiske tilnærminger på feltet. Det andre hovedområdet diskuterer årsaker til borgerkriger og internasjonale konflikter. Ulike modeller som søker å forklare voldelig opptrapping og konfliktdynamikk diskuteres. Diskusjonen kobles til historiske og aktuelle konflikter , for eksempel på Balkan, i Afrika, Vest-Europa og det tidligere Sovjetunionen. Det tredje hovedområdet gir en innføring i ulike konfliktløsnings- og fredsbyggingsmekanismer. Her presenteres territorielle og institusjonelle mekanismer som kan danne rammeverket for fredelig sameksistens, ved siden av metoder og handling som kan bidra til forsoning mellom partene i en konflikt.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene forståelse av årsaksforhold og dynamikker knyttet til borgerkriger og kriger mellom stater. Det skal også gi innsikt i tiltak og mekanismer som benyttes for å forhindre voldelig opptrapping, stanse voldelig konflikt og tilrettelegge for fredelig utvikling i etterkant av dette.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Forkunnskaper

Som for årsstudium i internasjonale studier

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i Internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorsstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som valgemne vil fremkomme senere)
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig individuell oppgave på 6-9 sider, samt en gruppepresentasjon over en oppgitt pensumtekst på seminar.

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

 

Obligatorisk pensum - bøker (kjøpes Mjøsbok )

Jeong, Ho-Won, Peacebuilding in Post conflict Societies: Strategy and Process,: Lynne Rienner Publishers. London, 2005,178 sider

Milton Edwards, Beverly and Hinchcliffe, Peter, Conflict in the Middle East since 1945, Routledge, London, 2001,109 sider.

Harris, P & Reilly B. (eds.), Democracy and Deep-Rooted Conflict, International IDEA. 1998, 117 sider. Lastes ned fra: http://www.idea.int/publications/democracy_and_deep_rooted_conflict/index.cfm

Overrein, Arne, Kampen om folkeretten. Krig, makt og rett i verdenssamfunnet, Abstrakt forlag, Oslo, 2005, 58 sider

Weis, Thomas G. m.fl., The United Nations and Changing world Politics. Boulder: Westview Press, Boulder, 2004. 88 sider.

 

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):
Høgskolen i Lillehammer (2007), Kompendium i krig, konflikt og konfliktløsning. 255 sider

 • Barash, D.P og C Webel, Peace and Conflict Studies, Thousand Oaks: Sage Publications, Thousand Oaks, 2002, kap. 1 og 2, 58 sider.
 • Ellingsen, Tanja, Sivilisasjonskonflikter, i Rasch, Bjørn Erik (red.), Islamistisk terrorisme, Abstrakt forlag, Oslo, 2005, s 197-217. 21 sider
 • Fawcett, Louise, Rivalry over Territory and Resources and the Balance of Peace and War: The 20th Century”, i Lundestad, Geir og Njøstad, Olav (red.), War and Peace in the 21st Century and Beyond, World Scientific, Singapore, 2002, s 177-198, 22 sider.
 • Hobsbawn, Eric, War and Peace in the 20th Century, i Lundestad, Geir og Njøstad, Olav (red.), (2002), War and Peace in the 21st Century and Beyond, World Scientific. Singapore, s 25-40, 15 sider.
 • Homer-Dixon, Thomas, Environmental Scarcities and Violent Conflict, International security, vol. 19,1994, 1, s. 5-40, 35 sider.
 • Mearsheimer, John, The False Promise of International Institutions”, International Security, 19, 1994/95, 3, s. 5-49, 44 sider.
 • Ohlsson, Leif, Livelihood Conflicts: Linking Poverty and Environment as Causes of Conflict, SIDA, xxx, 2000, s. 3-19, 16 sider.
 • Paris, Roland, Bosnia and Croatia – reinforcing division, At War’s End , 15, 2004, s.xx-xx, xx sider.
 • Smith, Dan, Trends and Causes of Armed Conflict, Berhof Research Center, xx, , 2004 side xx-xx, xx sider.
 • Østerud, Øyvind, Statsvitenskap – innføring i politisk analyse,Universitetsforlaget, Oslo, s. 157-167 og 218-227, 20 sider.
Supplerende / anbefalt litteratur

 

4 valgbare fordypninger. Følgelig ca.10 brukere per tittel.

1. Krig før og nå – ‘nye’ kriger eller mer av det samme?

Kaldor, Mary, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge: Polity Press, Cambridge, 2001, 192 sider.

Høgskolen i Lillehammer (2007), Fordypningskompendium i Krig, konflikt og konfliktløsning: Krig før og nå – ‘nye’ kriger eller mer av det samme?

 

 • Chojnacki, Sven, Anything New or More of the Same? Types of War in the Contemporary International System, Pan-European International Relations Conference, xx, 2004, xx sider
 • Henderson, Errol A. (2002) ‘”New wars” and Rumours of “New Wars”’, International Interactions, 28, 2002, s. 165-190, 25 sider.

 

2. Palestina-Israel konflikten – bakgrunn, dynamikker, aktører og løsningsforsøk

Dowty, Alan, Israel/Palestine, Polity Press, Cambridge, 2005, 256 sider.
3. Rettferdig krig? – Rett til bruk av militær makt? - moralske, etiske, filosofiske og legale problemstillinger og argumenter

Syse, Henrik (2003) Rettferdig krig: om militærmakt, etikk og idealer, Aschehoug, Oslo, 2003, 221 sider.

Høgskolen i Lillehammer (2006), Krig, konflikt og konfliktløsning: Rettferdig krig?, Lillehammer 2006

 

 • Smith, Win (2005) Just War and Terrorism: the End of the just War Concept?, Peeters, Leuven, side xx-xx, xx sider
 • Walzer, Michael, Just and Unjust Wars: a Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books, New York, 1992, side xx-xx, xx sider.

 

4. Forsoning etter krig

Høgskolen i Lillehammer (2006), Fordypningskompendium i Krig, konflikt og konfliktløsning: Forsoning etter krig

 

 • Drakulic, Slavenka, They would never Hurt a Fly. War Criminals on Trail in the Hague, Abacus London, 2004, side xx-xx, xx sider
 • Ropers, Norbert, From Resolution to Transformation: the Role of Dialogue Projects, i Alex Austin, Martina Fisher and Norbert Ropers (eds.), Transforming Ethnopolitical Conflict: the Berghof Handbook, xx, Wiesbaden, 2004, s. xx-xx, xx sider.
 • Rothberg, Robert and Dennis Thompson, Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions, Princeton University Press, Princeton, 2000, side xx-xx, xx sider
 • Røhr, Heidrun Sørlie (red.), Dialog – mer enn ord, Nansenskolen, Lillehammer, 2005, side xx-xx, xx sider.
 • Skaare, Elin, Siri Gloppen og Astri Suhrke (red.), Roads to reconciliation, Lexington Books, Lanham, side xx-xx, xx sider.
 • Worthington, Everett, Forgiveness and Reconciliation: Theory and Implication,: Routledge, New York, 2006, side xx-xx, xx sider.

 

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L