Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > INN3016/01 Perspektiver i økonomistyring

Perspektiver i økonomistyring

Back Tilbake
Kode
INN3016/01
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Perspektiver i økonomistyring tar utgangspunkt i «Relevance lost»-kritikken av tradisjonell økonomistyring fra 1980-tallet.  Fra dette utgangspunktet vil emnet introdusere nyere perspektiver og tilnærminger som har utviklet seg innenfor fagområdet økonomisk styring og kontroll for å gjenvinne relevans i lys av utfordringer som moderne foretak står overfor:

 • Økt tjenesteinnhold i leveransene
 • en høyt kvalifisert arbeidsstyrke
 • stadig mer krevende kunder
 • økt global konkurranse
 • behov for integrasjon i verdikjedene
 • behovet for fornyelse, omstilling og innovasjon.

Foretak må utvikle strategier for å møte disse utfordringene.  I tillegg trenger de verktøy for å sette strategiene ut i livet; for å informere og motivere medarbeidere, for å evaluerer og – av og til – korrigere handlinger, og for å stimulere læring og utvikling. Dette er oppgaver som ivaretas av økonomistyrings- og ledelseskontrollsystemene. 

Innfallsvinkelen i emnet vil være å presentere og evaluere hvordan nyere perspektiver og tilnærminger av typen aktivitetetsbasert kostnadsanalyse, balansert målstyring, «levers of control»-rammeverket, kvalitetskostnadsanalyse, målkostnadsanalyse og lean økonomioppfølging kan støtte foretakenes strategiske tilpasninger.  Spesiell oppmerksomhet vies hvordan de kan støtte innovasjonsstrategier i moderne foretak. 

Emnet vil gi studentene en innføring i forskningslitteraturen innenfor feltet, og avslutter med å identifisere aktuelle forskningstema, blant dem «styringspakke»-tilnærmingen.  Dette vil gi studentene grunnlag for å utvikle forskningsproblemstillinger for masteroppgaven.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kan oppsummere kritikken mot økonomistyring i tradisjonell form
 • Kan beskrive hovedtrekk i utviklingen av feltet økonomisk styring og kontroll i perioden fra 1980-tallet og frem til i dag
 • Kan relatere nye perspektiver og tilnærminger innenfor fagområdet økonomisk styring og kontroll til utviklingstrekk i foretaksorganisering, innsatsfaktormarkeder, produkt-/tjenestemarkeder og konkurransesituasjon
 • Kan gjøre rede for sentrale forskningstemaer i økonomisk styring og kontroll

Ferdigheter:

 • Kan foreslå helhetlige økonomiske styrings- og kontrollsystemer i foretak basert på case-beskrivelser
 • kan vurdere hvordan økonomiske styrings- og kontrollsystemer i foretak kan innrettes for å støtte læring, utvikling og innovasjon
 • Kan identifisere relevante kilder i forskningslitteraturen til støtte for både case-analyser (problemløsning) og utvikling av forskbare problemstillinger innenfor økonomisk styring og kontroll

Generell kompetanse:

 • Kan oppdatere sine faglige kunnskaper om økonomisk styring og kontroll i virksomheter basert på innsikt i fagområdets forskningslitteratur og forskningsmetoder

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, case-rapporter, presentasjon av forskningsartikler, selvstudium.

 

Det undervises i norsk og engelsk ved behov.Emne er valgbart for
Studenter på master i Public Administration

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L