Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > INN3018/1 Human Resource Management

Human Resource Management

Back Tilbake
Kode
INN3018/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I stadig flere organisasjoner framstår personalet som den viktigste ressurs og innsatsfaktor. Dette emnet har som hensikt å gi en kritisk oversikt og vurdering av fagfeltet ”Human Resource Management” (forkortet HRM). Emnet vil ta utgangspunkt i evidensbasert kunnskap på fagområdet og gå i dybden på utvalgte temaer. På den måten skal studentene forstå strategiske sammenhenger mellom HRM og andre områder i organisasjonen, samt gi oversikt over aktuelle problemstillinger både innen praksisområdet og innen HRM-forskning internasjonalt. Studentene vil således få innsikt i hvordan HRM utgjør en stadig større del av de generelle ledelsesoppgaver, hvordan HRM inngår som del av den generelle virksomhetsstyringen i organisasjoner, og hvordan HRM samspiller med andre deler av organisasjonen.

Kurset vil ha fokus på strategiske aspekter, organisering av HRM, samspill mellom teori og sentrale praksisområder, samt på aktuelle problemstillinger innen fagområdet.

Emnet er delt inn i tre hovedområder:    

  1. Strategisk personalledelse
  2. HRM, endring og innovasjon
  3. Implementering av HRM                                                   

Det første hovedområdet i emnet er strategisk personalledelse. Denne delen går nærmere inn på hva HRM er fra et overordnet, analytisk og teoretisk perspektiv. Videre tar temaet for seg utviklingslinjer og sentrale teorier og perspektiver, og den ser på strategisk personalledelse som et virkemiddel for organisasjonsmessig effektivitet. Herunder blir elementer som strategier for ulike HR-praksiser behandlet, samt vurdering av organisering av HR- arbeidet slik som arbeidsdeling mellom HR og linjeledere. Kontekstuelle faktorer som HR i små og mellomstore organisasjoner, offentlig vs privat og internasjonal HRM vil også bli drøftet.

Det andre hovedområdet i emnet er forholdet mellom HRM, endring og innovasjon. Det vil være fokus på endringer både i HR-funksjonen og hvordan HR kan bidra til endringer og  innovasjon i organisasjonen. Temaer som HR transformasjon, HRs rolle i endring og innovasjonsprosesser og hva slags betydning IKT kan ha for HRM (såkalt EHRM) ifm innovasjon vil stå sentralt.

Det tredje hovedtemaet er implementering. Studentene vil her få kunnskap om linjeledelsens roller i HRM.

I gjennomgangen og undervisningen, av de tre hovedområdene som utgjør emnet, vil eksempelbruken hentes fra ulike næringer og virksomheter (foretak-forvaltning-frivillig). Emnet er bygget opp slik at det tilstrebes en tett kobling mellom det faglige standpunktet og forskningsmetode.

Generelt er det også et viktig mål at emnet skal gi studenten ideer til forskbare og relevante problemstillinger som kan danne grunnlag for skriving av den avsluttende masteroppgaven.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • kan belyse og forklare hva som menes med HRM, og kjenner til sentrale teorier innen fagfeltet.

Ferdigheter

  • har dybdeforståelse i - og se sammenhengene mellom - HRM og organisasjonens overordnede mål; HRM, endring og innovasjon samt hvordan HRM kan implementeres via linjelederne.

Generell kompetanse

  • Studentene kan vurdere kvaliteten og/eller relevansen av vitenskapelige arbeider innen det fagområdet emnet omfatter, og vurdere disse kritisk.  

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil foregå i form av tradisjonelle forelesninger hvor fagstoff presenteres og diskuteres. Men det legges i emnet opp til at stor grad av læringen skal skje gjennom studentdrevne aktiviteter slik som gruppearbeid, individuelt arbeid, presentasjoner av papers og artikler fra pensum, samt oppgaveløsninger både gruppevis og individuelt. Det vil også bli lagt opp til at studentene skal fungere som opponent på andre studenters arbeider (eks. papers – se punktet arbeidskrav nedenfor).


Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men en generell kunnskap om organisasjon og ledelse fra bachelornivå er en fordel.


Emne er valgbart for
Master i innovasjo og master i Public administration.

Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av emnet skrive to artikler (papers). Arbeidskravet innebærer å skrive en relativt kortfattet rapport (paper). Innholdet i paperet skal legges fram for resten av klassen. Det vil også bli gitt mulighet til at en eller flere medstudenter kan kommentere på det skriftlige arbeidet (eks. gjennom rollen som studentopponent). Det skriftlige arbeidet/paperet vil bli bedømt av faglærer.

Godkjent og bestått arbeidskrav er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet. Kriteriene for henholdsvis struktur, form og omfang på arbeidskravene gis av faglærer.

Hvis ikke annet er avtalt med faglærer skal arbeidskravet gjennomføres parvis.


Eksamensform

Skoleeksamen 4 timer

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L