Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > INN3006 Ledelse - strategi og endring

Ledelse - strategi og endring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INN3006
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet kombinerer ledelsesteori og strategilitteratur med teorier om endring og læring i organisasjoner.Innholdsmessig er emnet bygget opp rundt følgende fire tematiske elementer:

(1)Det første elementet gir en bred innføring i ulike tilnærmingsmåter i studiet av hvordan ledelse kan forstås i ulike organisasjonsmessige kontekster.

I denne delen vil vilegge vekt på mer generelle perspektiver, teorier, modeller og trender i studiet av ledelse.

(2) Det andre elementet tar for seg ledelsens arbeid med utvikling, endring og iverksetting av en strategi for virksomheten.Et analytisk rammeverk for arbeid med strategispørsmål vil bli gjennomgått og drøftet kritisk. Det vil bli lagt vekt på det ressursbaserte faglige perspektiv i behandlingen av strategiarbeid for offentlig forvaltning.

(3) I det tredje elementet vil vi ta opp ulike perspektiver, teorier og modeller for endring og læring i organisasjoner.Vi vil ta for oss teorier om ulike typer av endringer og endringsprosesser og vil legge særlig vekt på å se utviklingsarbeid og endringer i offentlige virksomheter i relasjon til teorier og modeller om organisasjonslæring, innovasjon og kunnskapsledelse.

(4) I det fjerde elementet vil vi ta opp de endrings- og stabiliseringskrefter som er aktuelle og gjør seg gjeldende i ulike offentlige virksomheter. Videre vil vi ta for oss ledelsens rolle i og strategier og metoder for iverksetting av endringer og for håndtering av ulike former for motstand mot forandring.

Læringsmål

Formålet med emnet ?Ledelse - strategi og endring? er at studentene tilegner seg forståelse for og innsikt i ulike tilnærmingsmåter i studiet av ledelse og i utøvelse av lederrollen i en tid preget av store endringer og omstillinger i offentlige sektor.

Ulike perspektiver, teorier og trender i synet på ledelse, ledelsesutvikling og lederpraksis vil bli behandlet.Emnet skal også gi en oppdatert oversikt over debatten om overgangen fra tradisjonell forvaltning og styring i offentlige virksomheter til en mer profesjonalisert ledelsespaksis, der allmenn leder-kompetanse og ulike former for ledelsesprinsipper og styringssystemer blir vektlagt i sterkere grad.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og institusjonsbesøk.Det stilles krav om aktiv deltagelse fra studentens side.

Emne er valgbart for
Master i moderne forvaltning, Master i innovasjon og næringsutvikling
Eksamensform

Individuelt, skriftlig arbeid over oppgitt eller selvvalgt tema innen emnets faglige ramme over en periode på 1 uke.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

 

Litteratur som forutsettes kjent: (eller tilsvarende)

Busch, Tor, Erik Johansen og Jan Ole Vanebo: Endringsledelse i det offentlige. Universitetsforlaget, 2003.

Grønhaug, Kjell, Odd Hellsøy, Geir Kaufmann: Ledelse i teori og praksis. Fagbokforlaget 2001.

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget, 2002.

Obligatorisk pensum, kjøpes Mjøsbok:

Hennestad, Bjørn W. og Øivind Revang i samarbeid med Fred H. Strønen (2006): Endringsledelse og Ledelsesendring. Endringslæring for praktisk orienterte teoretikere og reflekterte praktikere. Oslo: Universitetsforlaget Kap 3-9 (s. 82 – 226), 144 s.

Jakobsen, Erik W. og Lasse B. Lien (2001): Ekspansjon. Strategi for forretningsutvikling. Oslo: Gyldendal. 210 s.

Selznick, Philip (1997): Lederskap. Oslo: Tano Aschehoug. 111 s.

Sørhaug, Tian (2004): Managementalitet og autoritetens forvandling. Ledelse i en kunnskapsøkonomi. Bergen: Fagbokforlaget. 300 s.

I kompendium: (kjøpes Storkopi)

Brunsson, Nils (1991): ”Målstyring og virksomhetsplanlegging som forvaltningspolitisk strategi” i Lægreid, P (red) Målstyring i virksomhetsplanlegging i offentlig sektor. Bergen: LOS-senteret. Alma Mater (sidene 13-26) 13 s.

Eriksen, Erik Oddvar (1997): ”Kommunikativ ledelse – institusjonsledelse i en demokratisk tidsalder” i Byrkjeflot, H. (red): Fra styring til ledelse. (s. 303 – 419) Bergen: Fagbokforlaget. 27 s.

Friedmann, Ken og Johan Olaisen (red)(1999): Underveis til fremtiden – kunnskapsledelse i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget

-Kap 1: Ken Friedman og Johan Olaisen: Knowledge management. (s 14 – 30) 16 s.

-Kap 2: Jon-Arild Johannesen, Johan Olaisen og Bjørn Olsen: Kunnskapsledelse: Fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet. (s. 30 – 55) 25 s.

-Kap 6: Bente R. Løwendahl og Øivind Revang: Strategi, ledelse og organisasjon i en postindustriell virkelighet. (s.104-126) 22 s.

Kaplan, R og D. Norton (2000): Having trouble with your Strategy? Then map it. Harvard Business Review, sept/okt. (s. 167-176), 9 s.

Kaplan, R og D. Norton (1992): The balanced scorecard – measures drives performance, Harvard Business Review, jan/febr. (s. 71-79), 8 s.

Moss Kanter, Rosabeth (1993): Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books (Introduction s. 15-47), 32 s.

Mintzberg, H, B. Ahlstrand og J. Lampel(1998): And over here ladies and gentlemen: The strategic management beast. I: Mintzberg, H, B. Ahlstrand og J. Lampel (eds) Strategy Safary: A guided tour through the wilds of strategic management. (s. 2-21) London: Prentice Hall. 19 s.

Nylehn, B (1997): Organisasjonsteori – kritiske analyser og refleksjoner. (s. 163-186) Oslo: Kolle forlag. 24 s.

Sahlin-Andersson, Kjerstin og Lars Engwall (red)(2002): The Expansion of Management Knowledge. Stanford, Cali: Stanford Business Books

-Kap 1: Sahlin- Andersson og Lars Engwall: Carriers, Flows and Sources of Management Knowledge. (s. 3-33). 30 s.

-Kap 6: Røvik, Kjell Arne: The Secrets of the Winners. Management Ideas that Flow. (s. 113-145) 32 s.

Skogstad, Anders og Ståle Einarsen (red)(2002) Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget

-Kap. 2: Byrkjeflot, Haldor: Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer? (s 41 – 61) 20 s.

-Kap.18: Colbjørnsen, Tom: Byråkratiets endelikt? Ledelse av fleksible organisasjoner og selvbevisste medarbeidere. (s 377-401) 24 s.


Til sammen på emnet: 1066 sider


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L