Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > INN3032/1 Masteroppgave med fordypning i ledelse og organisering

Masteroppgave med fordypning i ledelse og organisering

Back Tilbake
Kode
INN3032/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven på 30 studiepoeng tilsvarer ett semesters arbeid på full tid. Arbeidet med masteroppgaven utgjør således det største emnet i studiet og skal gi studentene muligheten til å utfolde seg i kreativ og problemfokusert virksomhet, med utgangspunkt i vitenskapelige tenkemåter og systematisk framgangsmåte. Masteroppgaven skal være et omfattende arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor fagområdet masterstudiet omfatter.


Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten kan gjennom arbeidet med masteroppgaven lære seg et spesifikt forskningsområde slik det framstår i aktuell forskningslitteratur.

Studenten vet hvilke begrensinger og muligheter som ligger i å belyse området forskningsmessig og hvorledes eget forskningsbidrag knytter seg til de oppdaterte kunnskaper som preger forskningsområdet.

Ferdigheter:

Studenten kan bruke innsikt og erfaring fra masteroppgavearbeidet til å vurdere og planlegge forskningsopplegg i andre kontekster, enten i framtidig forskningsarbeid, utredningsarbeid eller annen undersøkende virksomhet. Evnen til kritisk å analysere og vurdere eget arbeid og forhold til annen forskning er den mest sentrale ferdigheten å oppøve i dette emnet.

Generell kompetanse:

Studenten kjenner verdien av langvarig, grundig og nøyaktig bearbeiding av teori, kilder og data for på denne måten og kan demonstrere betydningen av konsistent argumentasjon, veiing av synspunkter og implikasjoner i et etisk og forskningsmessig perspektiv.


Undervisnings- og læringsmetode

Av erfaring viser det seg at oppgaveskrivingen er den mest krevende delen av et masterstudium. For å studentene mest og best hjelp i denne prosessen, organiseres emnet masteroppgaven rundt fire obligatoriske seminarer. På disse seminarene presenterer studentene oppgaven og framdriften. Samtidig blir det oppnevnt opponent(er) for hver enkelt oppgave. Disse skal komme med innspill og tilbakemelding. På disse seminarene er det obligatorisk oppmøte.

På seminarene drøftes prinsipielle forhold knyttet til valg av masteroppgavens format, valg av problemstilling, valg av teori- og teoribruk og forhold knyttet til praktisk gjennomføring av skrivingen av masteroppgaven (eks. frist for innlevering).

Det utarbeides en plan for seminar og innhold før hver emnegjennomføring. Denne kunngjøres for studentene i god tid før oppstart av emnet.

En intern og en ekstern sensor som ikke er veileder, sensurer og gir karakter innenfor de tidsfrister som gjelder. Det blir ikke avholdt muntlig. 

Kvalitet, omfang og form

Masteroppgaven skal oppfylle vanlige krav til kvalitet når det gjelder vitenskapelig publisering. Oppgaven kan gjerne ha en empiridrevet og anvendt problemstilling, som belyses av teori. Det stilles krav til grundig begrunnelse for valg av metode og systematisk argumentasjon. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller på engelsk.

Oppgaven forventes å ha et omfang på rundt 60 - 90 sider (A-4, linjeavstand 1,5).

Veiledning

Studenter har krav på veiledning i skriveprosessen av masteroppgaven. Antall veiledningstimer for masteroppgaven på 30 studiepoeng er på totalt 25 timer. Det er viktig å merke seg at timetallet som er satt av til veiledning også innebefatter tiden veileder bruker til sette seg inn i skriftlig materiale i forkant av veiledningen. Hovedvekten på veiledning vil normalt skje tidlig i forskningsprosessen knyttet til forhold som utforming av problemstilling, teori -og valg av metode, disposisjon og tidsplanlegging.
Hvis man stryker på masteroppgaven har man ikke krav på ny “pott” med veiledningstimer.


Forkunnskapskrav

Masterstudiets avsluttende emne er masteroppgaven. Det betyr at alle øvrige emner i masterstudiet må være fullført og bestått før studenten kan levere og gå opp til eksamen på masteroppgaven.
Eksamensform

Masteroppgaven evalueres av en kommisjon bestående av 2 sensorer, hvorav minst en er ekstern. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L