Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2014/15 Studiehåndbok > INT1010/1 Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Back Tilbake
Kode
INT1010/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Lorentz Stavrum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faget menneskerettigheter angår de grunnleggende krav individet kan stille til myndighetene. Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) er i her av særlig betydning. Kravene innebærer både begrensninger på myndighetsutøvelsen, typisk at det må foreligge lovhjemmel for inngrep, for eksempel i ytringsfriheten (Grunnlovens § 100 og EMK artikkel 10), og at inngrepet ikke må være uforholdsmessig. Skal den enkeltes rettigheter sikres effektivt, kan dessuten visse positive tiltak fra statens side være påkrevd: Adgang til domstolene i visse sivile saker (EMK artikkel 6) kan tilsi at den ubemidlede må tilstås fri rettshjelp. Det er i første omgang nasjonale domstolers ansvar å påse at all myndighetsutøvelse skjer i samsvar med disse prinsipper. Men svikter det her, kan den svikten rammer bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol som avgjør om staten har krenket menneskerettighetene.

Faget menneskerettigheter blir introdusert gjennom folkeretten som internasjonalt rettssystem. Her vil særlig forholdet mellom folkeretten og nasjonal rett bli belyst.


Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse menneskerettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv. De skal også være i stand til å diskutere folkeretten som rettssystem og dette rettssystemets relevans og betydning for nasjonal rett.


Undervisnings- og læringsmetode

· Selvstendig kildestudium

· Forelesninger

· Gruppearbeid med oppgaveløsning

· Oppgaveskriving

Studenter ved bachelor i internasjonale studier med historie følger undervisningen for bachelor i juss i emnet.Emne er valgbart for
Bachelor i internasjonale studier med historie
Arbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave

Delta i undervisning der folkeretten introduseres.


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster og rettsskrivningsordbøker.

Emneansvarlig kan særskilt tillate bruk av andre hjelpemidler

Begrenset mulighet til å gjøre antegnelser i hjelpemidlene.
Overlapp

100 % med JUS2008/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L