Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > DEVU06 Praksis 3

Praksis 3
Back Tilbake
Kode
DEVU06
Studiepoeng
25
Semester
Vår og høst
Lengde
Emnet gjennomføres høstsemesteret og en vårsemesteret. Oppstart feltpraksis ca. uke 44, t.o.m. uke 4
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
50
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Praksisstudiene skal være planlagt og målrettet og studentene skal sikres tilrettelegging for læring blant annet gjennom veiledning. Det faglige innholdet i denne praksisperioden har fokus på ulike metodiske tilnærminger innen (re)habilitering, mestring og velferdsarbeid . Gjennom direkte brukerkontakt skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i å tilrettelegge for godt metodisk miljøarbeid både på individ-, gruppe- og systemnivå. Sentrale elementer her vil være planlegging, tilrettelegging, støtte og opplæring i nær samhandling med brukere for å fåforståelse av hvilken betydning brukermedvirkning har for utøvelsen av vernepleiefaglig arbeid. Videre vektlegges studentenes skikkethet til yrket, evne til etisk refleksjon, begrunnelse for handlingsvalg og relasjonskompetanse.

Læringsmål

Studentene skal i sin samhandling med brukere og andre samarbeidspartnere anvende det de har lært tidligere i studiet. De skal være bevisst egen personlige væremåte og hvordan denne virker inn på samhandling med andre. Studentene skal vise evne til faglig og etisk refleksjon. De skal ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter i å utøve metodisk arbeid. Videre skal studentene ha kunnskap om kompetansekrav som stilles til vernepleiefaglig yrkesutøvelse ogkunne knytte sammen teori, praksis og egne yrkesrelevante livserfaringer.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil bestå av praksis på relevante arbeidssteder, for- og etterpraksisseminar, ferdighetsundervisning, veiledning og ulike former for studentoppgaver.

Forkunnskaper

Gjennomført og bestått eksamen i emne 1, 2, 3, 4, 5.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie - deltid.

Emne er valgbart for
Ikke valgbart.
Arbeidskrav
  1. Lærekontrakt
  2. Praksisoppgave
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L