Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > INT2006/1 Bacheloroppgave - Internasjonale studier med historie

Bacheloroppgave - Internasjonale studier med historie

Back Tilbake
Kode
INT2006/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1. semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal skrive en selvstendig analyse av et problemfelt innenfor rammen av de temaene som studieprogrammet består av. Studentene foreslår selv emne for oppgaven, med foreløpig litteratur- og kildeliste, for faglærer.

Normert tid for BA-oppgaven på 30 sp er ett semester (6. semester). Det gis faglig veiledning etter nærmere avtale. Studentene deltar i seminarer i mindre grupper, der de presenterer sine oppgaver og gir kommentarer til medstudenter. Oppgavens omfang skal være på cirka 17 500 ord (pluss/minus 10 %, tilsvarer cirka 35 sider). Det forventes at studentene selv viser initiativ når det gjelder å foreta avgrensninger, formulere problemstillinger og søke etter relevant faglitteratur, også primærkilder når det er relevant.

I tilknytning til oppgaven legges det opp et (individuelt) pensum på cirka 800 sider.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studentene har inngående kjennskap til det emnet de skriver om.
  • De kan plassere dette emnet i en mer omfattende historisk og samfunnsvitenskapelig kontekst.
  • De kan vurdere sterke og svake sider ved anvendt sekundærlitteratur.
  • De kan gi en selvstendig vurdering av relevante teorier og metoder.
  • De kjenner til hovedprinsippene i kildekritikken.

Ferdigheter:

  • Studentene har analytiske ferdigheter knyttet til formulering av problemstillinger og gjennomføring av et selvstendig, akademisk arbeid.
  • De kan formulere seg i et presist og klart språk.
  • De kan gi konstruktive kommentarer til medstudenter.

Generell kompetanse:

  • Studentene kan gjennomføre et selvstendig arbeid innen gitte frister.
  • De kan veksle mellom å jobbe selvstendig og i et kollektiv med medstudenter og lærere.


Forkunnskapskrav

INT1006 Ny verden, nye samfunn, nye tanker, 1EXFAC1 Examen Facultatum, INT1009 Examen Philosophicum for internasjonale studier med historie, SHI1004 Internasjonal politikk, INT1007 Globale maktforhold 1945 fram til i dag, SHI1002 Krig, fred og fredsbygging

Anbefalte forkunnskaper

INT2005 Vitenskapsteori og metodeArbeidskrav

Studentene skal delta i seminarer i mindre grupper, der de presenterer sine oppgaver og gir kommentarer til medstudenter.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen + Justerende muntlig eksamen

Oppgavens omfang skal være på cirka 17 500 ord (pluss/minus 10 %, tilsvarer cirka 35 sider). Det forventes at studentene selv viser initiativ når det gjelder å foreta avgrensninger, formulere problemstillinger og søke etter relevant faglitteratur, også primærkilder når det er relevant.Erstatter
Valgbart alternativ til 15 sp bacheloroppgave

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L