Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2LOP4 Arbeidsrett (LOP4)

Arbeidsrett (LOP4)
Back Tilbake
Kode
2LOP4
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Berulf Vaagan
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale temaer for emnet vil være:

 • innføring i arbeidsrett som juridisk disiplin
 • innføring i rettskildelære
 • skillet mellom private og offentlige arbeidsforhold
 • etablering av arbeidsforhold, herunder midlertidig ansettelse
 • rettigheter og plikter i løpende arbeidsforhold
 • medbestemmelse og arbeidsmiljø
 • opphør av arbeidsforhold
 • et dynamisk arbeids- og bedriftsliv - omstillinger, omorganisering
 • virksomhetsoverdragelse, nedbemanning
 • tariffavtaler, prinsipper i kollektiv arbeidsrett
 • kollektive arbeidstvister, tarifforhandlinger og arbeidskamp
Læringsmål

Emnet skal gi studentene oversikt over rettskildene i arbeidsretten og innsikt i rettsregler som gjelder i ulike faser i et arbeidsforhold, evne til å anvende arbeidsrettslige regler, kjennskap til statsforfatningen og samfunnsinstitusjoners som har betydning i arbeidslivet.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsundervisning, gruppearbeid og oppgaveseminar.

Forkunnskaper

Minst tor års høgere utdanning fra tidligere.

Emne er valgbart for
Årsstudium, påbyggingsstudium i Ledelses-, organisasjons- og personalfag


Arbeidskrav

Innen fastsatt frist skal studentene levere et skriftlig arbeid, skrevet individuelt eller i en gruppe med maksimum 3 medlemmer, med tema fastsatt av/godkjent av faglærer. Arbeidskravet vurderes av faglærer. Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Eksamensform

Skoleeksamen på 6 timer. Besvarelsene vurderes av to sensorer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L