Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2LOP 7 Prosjektarbeid med metode (LOP7)

Prosjektarbeid med metode (LOP7)
Back Tilbake
Kode
2LOP 7
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale temaer for emnet vil være:

  • arbeid med utforming av problemstillingen og avgrensing av den
  • utforming av et formålstjenlig forskningsdesign
  • kvalitativ og kvantitativ metode
  • bruk av ulike datakilder, innsamling og bearbeiding av data
  • utvikling av spørreskjema og intervjuguide
  • analyse og tolkning av data
  • presentasjon av resultater og funn, forskningsformidling
  • rapportskrivning
  • etiske og juridiske aspekter ved samfunnsforskning
Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i generell samfunnsvitenskaplig metode og hvordan vi kan gå frem for å kunne gjennomføre en forskningspreget undersøkelse innen fagområdet ledelses- organisasjons- og personalfag.

Undervisnings- og læringsmetode

Den enkelte student står selv fritt til selv å velge tema for sin prosjektoppgave. Den eneste betingelsen som stilles er at problemstillingen skal være innenfor studiets faglige ramme - altså et ledelsesfaglig, organisasjonsfaglig, personalfaglig eller arbeidsrettslig tema.

Den enkelte student kan velge å gjennomføre sitt prosjektarbeid alene eller sammen med en annen medstudent.

Det skal tidlig i semesteret utarbeides et eget prosjektnotat der det skal gjøres rede for prosjektoppgavens problemstilling, teorigrunnlaget og den metodiske tilnærmingen til løsning av oppgaven. Dette notatet skal være på minst 4 siderog tjener som et grunnlag for faglærers godkjenning av det foreslåtte prosjektarbeidet.

Forkunnskaper

Minst to års høgere utdanning.

Emne er obligatorisk for

Påbyggingsstudium i ledelses-, organisasjons- og personalfag (LOP).


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L