Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL13 Innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter - fordypning 1

Innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter - fordypning 1
Back Tilbake
Kode
BRL13
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Marit Engen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Vedlegg
application/octet-stream Pensum Høst 2004 0 B
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er teoretisk forankret i fagene økonomi, marked og ledelse, med innovasjon og små servicebedrifter som referansepunkt. Et overordnet perspektiv blir innovasjon gjennom en markedsorientert prosess.

Læringsmål

Emnet har som mål å gi studentene innsikt i hvordan små reiselivsbedrifter faktisk fungerer. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan man kan drive innovasjonsarbeid i disse bedriftene. En viktig målsetting for emnet er å trene studenten i reflektert anvendelse av teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger. Arbeidsformen som er valgt skal nettopp stimulere til å binde teori og praksis, for slik å gi kunnskap og forståelse som studentene senere kan anvende i en konkret arbeidssituasjon.

Undervisnings- og læringsmetode

I høstsemesteret vil arbeidsformen variere mellom forelesninger, seminarer og oppgaveløsninger. I løpet av de to første ukenne vil det bli arrangert et todagers seminar med overnatting. Den teoretisek plattformen vil bli lagt i denne delen av kursset. I forelesningene vil det teoretiske stoffet bli presentert, mens man i seminarene får andledning til å knytte teoren til konkrete og praktiske problemstillinger rundt innovasjonsarbeid. Som et pedagogisk læringsmiddel vil det bl.a.bli benyttet et IT-basert beslutningsspill gjennom hele semesteret. Det legges vekt på at studentene tar ansvar for egen læring. spesielt i seminarene, bl.a. ved å legge frem egne oppgavepresentasjoner. MEdstudenter og lærere vil utgjøre viktige løringsressursser gjennom hele emnet. I vårsemesteret vil arbeidsformen få en litt annen karakter, da studentene skal ut i en praksisperiode på to uker, der de både vil få ansledning til å se hvordan disse bedriftene drives, samt innhente ulike type data tilknyttet konkrete problemstilli ger. Studentene skal her trenes i hvordan teoretisk kunnskap og forståelse kan anvendes i kokrete bedrifter. Etter fullført praksispperiode vil undervisningen utellukkende være seminarbesert, hvor lærere og studenter i fellesskap utdyper problemstillinger knyttet til studnetnees praksserfaring. Det er et mål for emnet at studentene skal trenes i praktisk presentasjonsteknikk. I seminarene vil de få anledning til å øve på dette, der det vil bli gitt tilbakemeldinger også på selve framføringen. Dette vil også være en trening som er direkte eksamensrelatert.


Arbeidskrav

I høstsemesteret skal studentene levere inn 3-4 skriftlige arbeid relatert til teoristoffet. Det vil bli gitt veiledning under arbeidsprosessen. I tillegg til krav om innlevering skal studentene føre en refleksjonslogg gjennom hele emnet. Loggene vil være et gjennomgående tema som tas opp i seminarene.

Eksamensform

Oppgavene som tas i løpet av emnet evalueres med bestått/ikke bestått, og arbeidene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. I vårsemestert må studentene også levere inn en praksisrapport som må være godkjent for å kunne ta eksamen. Hele emnet avsluttes med en ukes hjemmeeksamen, der to og to studenter arbeider sammen. Eksamen avsluttes ved at studentene presenterer oppgaven muntlig framfor et auditorium. Det gis samlet karakter for hele emnet. Karakteren settes basert på evaluering av det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjonen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

· Beaver, Graham (2002): Small Business, Entrepreneurship and Enterprise Development. Pearson Education Limited.

· Skivik, Hans Morten (2004): Relasjonell ledelse. Å lære lederskap i praksis. Gyldendal Akademisk

· Mossberg, Lena (2003): Att skapa opplevelser – från OK til WOW. Studentlitteratur

· Sundbo, Fuglsang og Larsen (2006): Innovation med omtanke. Systime.

 

Obligatorisk pensum - kompendium /artikler (kjøpes Storkopi):

Kompendium tilrettelagt av Marit Engen

Kompendium tilrettelagt av Hans Holmengen

Kompendium tilrettelagt av Randi Bredvold


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L