Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > 1MAVELOR/2 Velferdens organisering

Velferdens organisering

Back Tilbake
Kode
1MAVELOR/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Andersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sosialfaglig praksis formes i de organisatoriske sammenhenger den utøves. Emnet gir kunnskap om ulike måter å organisere velferdstjenester på og hvordan dette påvirker det sosialfaglige arbeidet.

Målsettinger, oppgavetildeling, regler, rammeverk og samfunnsmessige forventninger til organisasjonen vil øve innflytelse på arbeidet. Velferdstjenestene utfordres av krav om omstilling og økt kostnadsbevissthet. Studentene skal utvikle en forståelse av fagpersoners rolle i endrings- og utviklingsarbeid, samtidig som de skal ha evne til kritisk refleksjon knyttet til omstillingsarbeidet som foregår i velferdssektoren. Det er en økende vektlegging av mål- og resultatstyring og evalueringer av hvordan tjenesteytingen fungerer og hvilke effekter den har. Emnet vil gi en kritisk innsikt i og refleksjon over muligheter og begrensninger i slike styringsformer innen sosial- og velferdssektoren. Dette vil også relateres til betydningen av ulike kunnskapselementer i sosialfaglig arbeid, som vitenskapelig kunnskap, erfaringer og skjønn, og brukernes erfaringer, ønsker og verdier. Et sentralt perspektiv i emnet er hvordan de organisatoriske og institusjonelle rammene sosialfaglig arbeid opererer innenfor også innebærer maktutøvelse.

Velferdsstaten her i landet er i stor grad basert på at produksjonen av velferdstjenestene har skjedd i offentlig regi. I de senere åra har det imidlertid blitt økende oppmerksomhet omkring private og frivillige aktører som produsenter av velferdstjenester. Grensene mellom samfunnssektorene blir flytende og det utvikles nye relasjoner gjennom konkurranseutsetting av tjenesteproduksjonen eller inngåelse av samarbeidsordninger. Emnet tar opp hva som kjennetegner samfunnssektorene og ulike blandingsformer, samspillet mellom aktører i løsningen av velferdsoppgavene og nyere modeller for organisering av produksjonen av tjenester som samarbeid (partnerskap og samproduksjon) eller ved konkurranse (anbud, brukervalg). Dette vil også kobles mot ulike perspektiver på brukermedvirkning.

Utviklingen aktualiserer behovet for samhandling og koordinering av ulike aktører for å kunne oppnå helhetlige målsettinger og gi tilfredsstillende tjenester til personer med sammensatte og omfattende behov. Sentrale velferdsreformer som NAV-reformen og samhandlingsreformen, tar sikte på å bedre samordningen av tjenestetilbudene på tvers av forvaltningsnivåene og mellom offentlige og private/frivillige aktører. Slike aktuelle samtidige velferdsreformer vil benyttes som case i undervisningen, samt at det vil legges særlig vekt på tredje sektor/frivillige aktørers bidrag innen velferdssektoren. 


Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

 • ulike måter å organisere produksjonen av velferdstjenester på
 • sentrale organisasjonsteoretiske variabler og perspektiver i studier av velferdsorganisasjoner og av samspillet mellom dem
 • grunnlaget for anvendelsen av mål- og resultatstyring i organisasjoner

 

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • analysere styrker og svakheter ved ulike organisatoriske løsninger, særlig med henblikk på konsekvensene for brukerne
 • vurdere hvordan organisatoriske og institusjonelle rammebetingelser påvirker sosialfaglig praksis
 • analysere fordeler og ulemper ved ulike styringsformer innen det sosialfaglige feltet

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til selvstendige og kritiske analyser
 • vurdere kritisk egne og andres resonnementer ut fra ulike organisasjonsteoretiske perspektiver
 • bidra til organisasjonsmessig endring og innovasjon

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på samlinger med varierte undervisnings- og læringsmetoder.  Forelesninger og litteraturstudier skal bidra til at studentene opparbeider seg bred kunnskap om organisering av velferdstjenester. Gjennom seminarer, gruppearbeid skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner skal studentene utvikle ferdigheter som kan anvendes i praksisfeltet.

Samlingsdatoer våren 2017

 • 12-13 januar
 • 23-24 februar
 • 06-07 april

Emne er obligatorisk for

Master i sosial- og velferdsfag


Emne er valgbart for
Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha gjennomført to godkjente arbeidskrav. Det framgår av undervisningsplanen for emnet hva slags arbeidskrav dette er. 


Eksamensform

Studentene skal skrive en individuell skriftlig fagoppgave om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før oppgaven innleveres. Bokstavkarakterer (A-F) benyttes.

Overlapp

Emnet 1MAVELOR/2 Velferdens organisering overlapper med emnet 1MAVELOR/1 Velferdens organisering med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L