Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SBU3006/2 Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Back Tilbake
Kode
SBU3006/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Pensum
Emneansvarlig
Astrid Halsa
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Arbeid med barn og unge
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet ligger hovedvekten på ulike teoretiske perspektiver som anvendes i studier av utsatte barn og unge. Ulike typer problemer knyttet til barn og unges atferd, miljø og sentrale oppvekstarenaer vil bli problematisert i forhold hvordan de skal forstås, forklares, og hvordan de skal møtes med ulike typer tiltak. Fokus på utsatte barn og unges mestringsstrategier og ressurser vil være sentralt i emnet. Som oftest er utsatthet forbundet med et samspill av ulike faktorer knyttet til samfunnsmessige betingelser, oppvekstmiljø, psykologiske og sosialpsykologiske forhold, og til barn og unges atferd og handlinger. En grunnleggende og helhetlig forståelse av utsatthet fordrer at de teoretiske perspektivene settes i sammenheng og brukes i fortolkninger av empirisk kunnskap. Kunnskap om og erfaringer med tilstandsbilder, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og forandringsprosesser vil være sentrale temaer. Kunnskap om velferdstjenester og velferdspolitikk knyttet til barn og familier vil bli belyst i emnet. 


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført utdanning skal studenten

 • ha avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som belyser barn og unges utsatthet.
 • ha inngående kjennskap til risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og forandringsprosesser som har betydning for barn og unges velferd og oppvekstsvilkår.
 • ha oversikt over familiemønstre og inngående forståelse av familiens betydning  for barn og unges sosialisering og kompetanseutvikling i dagens samfunn.
 • ha oversikt over velferdstjenester og velferdspolitikk knyttet til barn og familier og kritisk kunne vurdere  betydningen av ulike velferdspolitiske ordninger

Ferdigheter
Etter fullført utdanning skal studenten kunne

 • analysere hvordan samfunnsmessige endringer påvirker og endrer barn og unges kompetanseutvikling og deltakelse
 • analysere marginaliseringsprosesser og drøfte hvordan problemer på en arena kan ha innvirkning på andre arenaer ved hjelp av psykologiske, sosiologiske og kulturelle perspektiver
 • drøfte hvordan faglige perspektiver og problemforståelse har betydning for valg av hjelpetiltak.

Generell kompetanse
Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • Anvende kunnskap om barn og unges utsatthet i møtet med praksisfeltet og vurdere kritisk hvordan aktuelle samfunnsendringer påvirker barn og unges oppvekstsvilkår.

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal gjennom seminarer ta aktiv del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle bidrag. 

Samlingsdatoer våren 2017

 • 19-20 januar
 • 8-10 mars
 • 26-27 april

Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering. 

Emne er obligatorisk for

Master i sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familierArbeidskrav

For å gå opp til eksamen må studentene ha levert inn utkast til to av mappeoppgavene til fastsatte tidspunkt. 

Studentene må være tilstede minimum 75% av organisert undervisningstid. 


Eksamensform

Studentene evalueres gjennom mappe-evaluering. Eksamensmappen leveres inn ved slutten av semesteret som en individuell oppgave. Det gis en samlet karakter for mappen.

Overlapp

Emnet SBU3006/2 Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og familiene deres overlapper med emnet SBU3006/1 Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og familiene deres med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L