Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SBU3008/1 Masteroppgave i sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier

Masteroppgave i sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier

Back Tilbake
Kode
SBU3008/1
Studiepoeng
45
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
MA Arbeid med barn og unge
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hovedformålet med masteroppgaven er at studentene skal gis anledning til systematisk og kritisk analyse av en selvvalgt problemstilling. Arbeidet med oppgaven utgjør 45 studiepoeng i masterstudiet dvs. 3/4 studieår heltid. Oppgaven skal være et selvstendig og veiledet forskningsarbeid basert på en empirisk undersøkelse eller en drøfting av perspektiver innen sosialfaglig arbeid med barn og unge. Det åpnes for at studenter (inntil 2 studenter) kan samarbeide om masteroppgaven. Dette forutsetter i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.  Oppgaven kan være et frittstående arbeid eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående prosjekt.

Mastergradsoppgaven kan leveres som en monografi eller som artikkelmanus, som beskrevet nedenfor.

Monografi
Individuelle oppgaver i monografiform forventes å ha et omfang på rundt 80 sider (A-4, linjeavstand l, 5), dvs. ca. 32 000 ord. Det vil kunne være variasjon i omfang avhengig av hvordan oppgaven er, men den skal ikke i noe tilfelle overskride 120 sider (ca. 48 000 ord). Monografioppgaver skrevet av to studenter forventes å ha et omfang på om lag 130 sider. Sideomfang for oppgaver kan justeres med inntil +/- 10 %.

Artikkelmanus
Individuelle oppgaver i artikkelform skal bestå av minst ett leveringsklart artikkelmanus beregnet på et fagfellevurdert tidsskrift (nivå 1 eller 2). Oppgaver i artikkelform skrevet av to studenter skal bestå av minst to slike artikkelmanus. I tillegg til artikkelen skal studenten skrive en innledning. I innledningen skal artikkelen settes inn i en mer helhetlig faglig ramme. Innledningen kan også inneholde en grundigere gjennomgang av metodiske og/eller faglige forhold ved det aktuelle området som ikke dekkes opp i tilstrekkelig grad i artiklene. Omfanget av innledningen avtales med veileder, men en veiledende norm kan være om lag 30 sider (med linjeavstand 1,5).


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har:

  • avansert kunnskap om relevant forskning, teorier og metoder av viktighet for å arbeide med et avgrenset forskningsspørsmål innen sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Ferdigheter
Kandidaten kan:

  • utvikle et forskningsdesign og gjennomføre analyser på eget eller foreliggende materiale samt formidle resultatene på en vitenskapelig tilfredsstillende måte 

Kompetanse
Kandidaten kan:

  • utforme, igangsette og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
  • vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskaplige undersøkelser
  • formidle resultater av egen og andres forskning

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaveseminarer:
Det avholdes to obligatoriske oppgaveseminarer som del av masteroppgavearbeidet. Det første seminaret avholdes seint i vårsemesteret (2. semester for heltids- og 4. semester for deltidsstudentene).  I seminaret vil det bli orientert nærmere om ulike typer masteroppgaver og aktuelle temaer/problemstillinger for masteroppgaver vil bli diskutert.

I etterkant av seminaret er det et arbeidskrav der studentene skal utarbeide en prosjektskisse som legges fram på det neste oppgaveseminaret.

Det andre seminaret avholdes tidlig i høstsemesteret (primært for heltidsstudentene, i 3. semester) og tidlig i vårsemesteret (primært deltidsstudentene, i 6. semester). De innsendte prosjektskissene vil danne et viktig utgangspunkt for innholdet på dette oppgaveseminaret. I etterkant av seminaret tildeles studentene veileder. Videre bearbeiding av prosjektskissen/arbeidskravet gjøres i samarbeid med oppnevnt veileder før godkjenning.

Fokus i det andre oppgaveseminaret vil forøvrig være design, metode og struktur for masteroppgavene, og det vil bli gitt en orientering fra biblioteket om databaser og søketeknikk.

Valgfritt oppfølgingsseminar:
For deltidsstudenter inviteres det i tillegg til de obligatoriske seminarene til et valgfritt oppfølgingsseminar der studentene legger fram problemstillinger (teoretiske, metodiske, analytiske) knyttet til oppgaven de er i gang med. Studenter som deltar må forberede et skriftlig materiale som sendes ut på forhånd. Seminaret arrangeres i hovedsak som diskusjoner i studentgrupper organisert tematisk. Lærer deltar i diskusjonene. Seminaret avholdes i høstsemesteret etter gjennomføring av oppgaveseminar II (7. semester).

80% - seminar:
Når studentene er i sluttfasen skal de på et obligatorisk seminar legge fram et utkast til oppgave som kommenteres og diskuteres av veileder og en annen ansatt som fungerer som opponent. Tidspunkt for seminaret avtales nærmere i samarbeid mellom kandidat og veileder. Kommentarene skal gi retningslinjer for hva som bør forbedres på oppgaven før innlevering.

Veiledning
Studenter har krav på veiledning med oppgaven. Studentene som utfører empiriske forskningsarbeider kan også få veiledning i den statistiske behandling av data, men en forutsetter at studentene normalt selv skal utføre sine dataanalyser.

Normert tid for masteroppgaven på deltid er 3 semestre. Studentene kan i samråd med veileder forlenge denne tida. Den maksimale tida for rett til veiledning på masteroppgaven er imidlertid 5 semestre. Studentene har altså ikke tilgang på veiledning etter denne tida. Maksimaltida for veiledning regnes fra og med første semester etter at studenten er ferdig med emnene på studiet. Studenten kan likevel levere masteroppgaven etter denne tida, innenfor maksimaltida som studieretten for hele masterstudiet omfatter.


Emne er obligatorisk for

Obligatorisk del av Master i sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier
Eksamensform

Oppgaven evalueres av 2 sensorer der den ene er ekstern. Opponenten på 80% -seminaret vil normalt være intern sensor ved eksamen. Det gis bokstavkarakter på oppgaven (A-F).

Bruk av tidligere arbeider i masteroppgaven:
Gjenbruk av tidligere eksamener er som hovedregel ikke tillatt i masteroppgaven. Dette er ikke til hinder for å videreutvikle arbeid fra tidligere eksamener, men må gjøres rede for ved vanlig bruk av kildehenvisning.  Denne bestemmelsen gjelder ikke for prosjektskisse levert til masteroppgaveseminar som kan gjenbrukes uten bearbeiding.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L