Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > 1MABARNE/01 Barnevernsfaglig utredningsarbeid

Barnevernsfaglig utredningsarbeid

Back Tilbake
Kode
1MABARNE/01
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Bjørn Arne Buer
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Barnevernsfaglig utredningsarbeid kan deles inn i tre hovedkomponenter; barnevernsfaglige, juridiske og etiske perspektiver på utredningsarbeid. Disse perspektivene inngår i et komplekst samspill med hverandre og må derfor sees i sammenheng. Emnet gir blant annet innsikt i utredningsmetodikk, erfaringer fra praktisk utredningsarbeid, juss, skjønnsutøvelse, etikk, de historiske utviklingsprosessene i barnevernet og andre relevante faglige perspektiver på utredningsarbeid. Til sammen uttrykker dette kompleksiteten i det barnevernsfaglige utredningsarbeidet, og det brede kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å utføre denne typen arbeid på en profesjonell måte. Studentene trener på å anvende utredningsmetodikk. De arbeider med realistiske case og diskuterer inngående hvordan utredninger bør gjennomføres. Studentene utvikler sin kritiske refleksjonsevne. De skal forberedes på å gjennomføre utredninger, som både faglig og emosjonelt er krevende. Det innebærer at kritisk refleksjon over det faglige arbeidet inkludert sin egen rolle, er sentralt.


Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studentene:

 • ha avansert kunnskap om ulike faglige aspekter ved barnevernsfaglig utredningsarbeid, med hovedvekt på barnevernsfaglige, juridiske og etiske perspektiver
 • inngående forståelse for ulike etiske problemstillinger knyttet til utredningsarbeid
 • innsikt i, og forståelse for kompleksiteten i profesjonelt barnevernsfaglig utredningsarbeid

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • analysere barn og unges omsorgs- og livssituasjon i barnevernutredninger
 • analysere og kritisk reflektere over faglige, etiske, juridiske og skjønnsmessige problemstillinger som er knyttet til barnevernsfaglig utredningsarbeid

Generell kompetanse
Etter fullført emne så kan studenten å:

 • analysere relevante fag-, og yrkesetiske problemstillinger i barnevernfaglig utredningsarbeid
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte utredningsoppgaver på nye områder
 • samarbeide med andre fagutøvere i utredningsprosesser

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er utformet ut fra en pedagogisk filosofi om problembasert og situert læring, hvor selve forholdet mellom teori, metode og praktiske verktøy innenfor ulike kontekster vektlegges systematisk. Studentene arbeide med en konkret metodisk modell for barnevernsutredninger med utgangspunkt i et realistisk kasus-materiale. Parallelt med dette arbeidet vil studenten involveres i en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid med et innhold som på ulike måter knytter an til kritisk refleksjon over utredningsarbeid. I praksis må en utreder ofte presentere og begrunne sin utredning muntlig, f. eks. i forbindelse med behandling av saker i fylkesnemnda. Trening i ferdigheter av relevans for situasjoner som krever muntlig framstilling av en sak vektlegges derfor også.

Den ovenfor beskrevne læreprosessen innebærer derfor med at studentene skal presentere resultatet av det simulerte kasusbaserte utredningsarbeidet i nærvær av – og i dialog med – de lærere som representerer de faglige tilnærminger som fokuseres i undervisningen, nemlig barnevernfag, juss og etikk.

NB: Merk at det er obligatorisk oppmøte på 1. samling (begge dager) og 2. samlings 1. dag.

Samlingsdatoer våren 2017

 • 05-06 januar
 • 06-07 mars
 • 02-03 mai

Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Emnet er ikke obligatorisk


Emne er valgbart for
Master i sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier, Master i sosial og velferdsfag.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha fått godkjent arbeidskrav bestående av en skriftlig barnevernfaglig begrunnet plan for utredning av en sak på grunnlag av et kasusmuntlig presentasjon av og begrunnelse for nevnte utredningsplan i nærvær av lærere og andre studenter. Arbeidet med arbeidskravet er et gruppearbeid og starter på første samlingen.

På grunn av arbeidskravets form og innhold er det obligatorisk oppmøte på 1. samling begge dager, og 2. samlings 1. dag.


Eksamensform

Eksamen gjennomføres som individuell skriving av et essay om utredningsarbeid, hvor forholdet mellom teoretiske, juridiske og etiske aspekter skal drøftes.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L