HiL > 2016/17 Studiehåndbok > 1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

Skriv ut Skriv ut

Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

Back Tilbake
Kode
1MAKOMSA/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Pensum
Emneansvarlig
Inger Marie Bakke
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Mennesker med behov for bistand blir i dag betraktet som kompetente aktører og aktive deltakere i saker som gjelder dem selv. I dette emnet er fokus på deltakelse og hvordan profesjonelle kan tilrettelegge for og samhandle slik at den andre føler seg sett, hørt og forstått samtidig som hensikten med samhandlingen blir ivaretatt. Fagpersonens egne forutsetninger spiller inn og det legges opp til prosesser der den enkelte blir bedre kjent med seg selv og sitt eget grunnlag for å samhandle. Kommunikasjonsbarrierer som kan oppstå i profesjonelle samhandlingssituasjoner blir belyst og kritisk drøftet. Fokus vil også være på hvordan rent praktisk legge til rette for et godt samspill i slike situasjoner.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap om

 • hva deltakelse og samhandling i profesjonelle kontekster innebærer
 • hvordan alder og ulike forutsetninger kan virke inn på profesjonelle samhandlingssituasjoner
 • hvordan egne forutsetninger kan virke inn på kommunikasjonen
 • hvordan den profesjonelle kan legge til rette for aktiv deltakelse i samhandlingssituasjoner
 • faglige utfordringer i profesjonelle relasjoner

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til forhold som kan ha innvirkning på profesjonelle samhandlingssituasjoner
 • anvende relevante prinsipper for på en selvstendig måte kunne legge til rette for deltakelse og medvirkning
 • anvende relevante metoder for å sikre egen utvikling som profesjonell
 • reflektere kritisk over makt og maktutøvelse i profesjonelle relasjoner

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • anvende kunnskapen de har tilegnet seg i dette emnet til å sikre deltakelse og medvirkning i profesjonelle kontekster

Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes varierte metoder i undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Emnet har vesentlig innslag av veiledning og refleksjon med utgangspunkt i praksis. Studentenes egne erfaringer vil være et verdifullt kildemateriale for videre bearbeidelse.

Samlingsdatoer våren 2017

 • 09-10 januar
 • 20-21 februar
 • 24-25 april

Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet, er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernspedag, sosionom, pedagog eller spesialpedagog. Andre med tilsvarende utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.


Emne er valgbart for
Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge
Arbeidskrav

Studentene skal ha gjennomført to individuelle arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Ved fravær vil det kreves at studenten leverer et skriftlig arbeidskrav som dekker det tema som undervisning/veiledning omhandlet. Dette arbeidskravet må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. 


Eksamensform

Studentene skriver et essay med en begrunnet problemstilling fra det området som hun/ han har valgt å fordype seg innenfor. Problemstillingen skal ha både en teoretisk og empirisk forankring, og essayet skal inneholde refleksjon over egne yrkesrelevante erfaringer. 

Overlapp

Emnet 1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster overlapper med emnet 1MAKOMSA/1 Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L