Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SVF3002/1 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid

Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid

Back Tilbake
Kode
SVF3002/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Liv Solheim
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om arbeidsinkludering for alle. Sentrale problemstillinger vil være hva en helhetlig tilnærming til oppfølging av personer med sammensatte behov og et marginalisert forhold til arbeidslivet innebærer, hvordan brukermedvirkning kan ivaretas i denne sammenhengen og hva som er sentrale verdier i utøvelse av sosialfaglig arbeid.

Emnet vil gi en innføring i bakgrunnen for og innholdet i NAV-reformen, samt berøre andre relevante velferdsreformer og tiltak. Arbeidslinja er en sentral føring bak reformene og tiltakene, og emnet vil sette søkelyset på hvordan arbeid fungerer som arena for inkludering samt arbeidsmarkedets muligheter og begrensninger. Emnet vil legge vekt på perspektiver både knyttet til samfunnsutviklingen, arbeidsmarkedspolitikken og overordna virkemidler, og perspektiver knyttet til arbeid overfor lokalt arbeids- og næringsliv og forholdet mellom disse perspektivene. Det vil også rettes søkelys på andre arenaer for sosial inkludering, deltakelse og aktivisering enn det tradisjonelle lønnsarbeidet, samt på relasjonen mellom hjelper/veileder  og bruker.

I arbeidet for oppfølging av brukere med sammensatte behov er samspillet med aktører i arbeidslivet, helsevesenet og utdanningssystemet av avgjørende betydning. Emnet vil ta opp hvordan tiltaksapparatet og samspillet med samarbeidspartnere organiseres og fungerer, og hvordan innovative prosesser og nye former for samhandling og tiltak kan skapes og utvikles. 

Emnet vil ta opp hva som er kunnskapsgrunnlaget for tiltak og virkemidler når det gjelder arbeidsinkludering, og forholdet mellom forskningsbasert kunnskap, den praktiske erfaringsbaserte kunnskapen og brukererfaringer. Videre er det sentralt med en kritisk vurdering av organisering og mål- og resultatstyringssystemet i arbeids- og velferdsforvaltningen. Herunder også en vurdering av rammebetingelsene for skjønnsutøvelsen og mulighetene for individuelle tilpasninger ved helhetlig oppfølging av den enkelte. I hvilken utstrekning har de ansatte muligheter til å foreta sjølstendige valg, og hva er det normative og etiske grunnlaget for skjønnsutøvelsen? I den forbindelse vil det særlig legges vekt på arbeidet i NAV sett i relasjon til hovedmålene for NAV-reformen.

I tillegg til det individrettede arbeidet er det andre tilnærmingsmåter som er viktige innen det sosialfaglige arbeidet, som mer gruppebasert endringsarbeid, lokalsamfunnsarbeid og strategisk planleggings- og utviklingsarbeid. Muligheter og betingelser for ulike tilnærmingsmåter innen rammene for arbeids- og velferdsforvaltningen vil bli tematisert og drøftet i emnet.


Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

 • bakgrunnen for og hovedinnholdet i NAV-reformen og andre relevante reformer og tiltak
 • sentrale elementer i arbeidsmarkedspolitikken og tiltak og virkemidler på lokalt nivå
 • hovedelementene i sosialfaglig arbeid og arbeidsinkludering

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • analysere og vurdere utøvelsen av sosialfaglig arbeid med sikte på arbeidsinkludering overfor grupper med sammensatte behov
 • reflektere over innholdet i og betydningen av arbeidslinja i forhold til utøvelsen av det sosialfaglig arbeidet
 • vurdere kritisk organisering, handlingsrommet for yrkesutøvelsen og mål- og resultatstyring innen arbeids- og velferdsforvaltningen i relasjon til hovedmålene for forvaltningen og betingelsene for utøvelse av sosialfaglig arbeid

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til sjølstendige og kritiske analyser
 • bidra til organisasjonsmessig endring og innovasjon
 • ha et reflektert forhold til sentrale elementer i utøvelsen av skjønn i behandlingen av personer som trenger oppfølging og veiledning for kvalifisering og mestring med sikte på arbeidsinkludering

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på samlinger med varierte undervisnings- og læringsmetoder. Forelesninger og litteraturstudier skal bidra til at studentene opparbeider seg bred kunnskap om arbeidsinkludering generelt og arbeids- og velferdsforvaltningen spesielt. Gjennom seminarer, gruppearbeid, skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner skal studentene tilegne seg kunnskaper som kan anvendes i praksisfeltet. Det forventes at studenter som arbeider innen velferdsfeltet har med seg problemstillinger fra sin yrkespraksis som de kan jobbe med gjennom studiet. Det vil legges vekt på å bidra til at studentene kombinerer konkrete kunnskaper om og erfaringer fra sin yrkespraksis med kritisk refleksjon. Det blir anledning til å sette spørsmålstegn ved ulike sider av tjenestenes funksjon i forhold til de overordna målsettingene om arbeidsinkludering.

Samlingsdatoer våren 2017

 • 09-10 januar
 • 20-21 februar
 • 03-04 april

Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.


Emne er valgbart for
Dette er et valgemne tilknyttet Master i sosial- og velferdsfag, men tilbys også som valgemne for Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge.
Emnet vil også bli tilbudt som eget studium/videreutdanningstilbud (søkbart via lokalt opptak).
.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha gjennomført to godkjente arbeidskrav. Det vil framgå av undervisningsplanen for emnet hva slags arbeidskrav dette er.


Eksamensform

Studentene skal skrive en individuell skriftlig fagoppgave om et selvvalgt tema som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før oppgaven innleveres. Bokstavkarakterer (A-F) benyttes.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L